Sv. Gorazd - Kúty

Pochvala svätému Gorazdovi

Michal Chuda

Svätému Gorazdovi nech je večná chvála!
Chváľme však Prozreteľnosť, ktorá nám ho dala.
On, prvý z našej krvi, prvý z našich kostí,
s veľkými bratmi staval do večnosti mosty.
On, sluha Slova, prvý známy po mene,
Gorazd, čo zasial do brázd pravdy zjavené.

Aj sám bol prvou brázdou; prijal vierozvestov –
šli za ním ako v stopách dažďa smädnou cestou.
Úžas ho zmrvil, keď sa im hneď spod griflíka
začala zrazu hýbať živá hlaholika.
Vedel, čo robiť – vítal nové písmená.
Ich portálmi viať bude pravda zjavená.

Tak. „Na počiatku bolo Slovo…“ Bolo naše.
Zhromaždiť prišiel Kristus aj nás – ovce z paše.
– Národ sloviensky, bez písmen je mŕtva duša!
Len s nimi si. A samobytný. Boh ťa skúša.
Aj Gorazd sial dážď Božích písmen vznešene
do ľudských sŕdc. Múdrosť mu rástla na cene.

Metod to presne vedel. Písmo doprekladal,
beh dokončil, veď žil už menej, ako vládal,
o nástupcovi teda právom padlo v reči.
A odpoveď? Tá veru veky dušu lieči:
Tento muž vašej zeme, dobre učený
a pravoverný. Boh tak chce, nič nezmení.

Svätý Gorazd, nech ti je večná chvála!
Chváľme však Prozreteľnosť, ktorá ťa nám dala.
Ty, prvý z našej krvi, prvý z našich kostí,
aj dnes nám s bratmi stavaj do večnosti mosty.
Ty, sluha Slova, prvý známy po mene,
krop láskou do brázd, svätý Gorazd, srdcia zjazvené.

14. júla 2005

Monument Gorazdovi

Jaroslav Rezník

Až keď ťa začne naháňať nástojčivý vietor poznania
a uprostred týždňa dobehne ťa nad pariacou sa brázdou 
a keď ti Báseň na siedmy deň
láskavo a požehnane otvorí modré nebesá,
pochopíš zmysel a poslanie svojho života,
lebo tak bolo i –
Stane sa.

 

Až keď ťa slovo osloví a ako tisícročné svetlo
z nekonečna vesmíru pozrie sa ti celkom zblízk
do tváre, porozumieš hĺbke pokory, ktorá kolenačky
dláždi cestu k činom,
no i k dverám pokánia,
lebo len tak ti reťaze všetkých dní
Svedomie nezrania.

Ó, svätý Gorazd! Prvý slovenský mládenec,
a  prvý vzdelanec i prvý básnik našej reči,
vystretými prstami dotýkajúci sa 
a posväcujúci naším slovom čakajúce múry
Nitrianskeho hradu
vo chvíli, keď nad jeho vežu prvý kresťanský 
Kríž  kladú. 

Tak ako hrsť s ukrytým semenom raže bol si prvý radca
nášho najväčšieho štátnika, korunovaného múdrosťou
dychu láskavej zeme od brehov Nitravy až za Moravu, 
keď národ vytušil, že živé semä na ceste do zeme
musí aj Slovo sprevádzať a žehnať každú jej piaď,
lebo len
Tak možno siať.

Ó, prvý slovenský učiteľ a predtým prvý žiak
i sprievodca bratov na cestách do budúcnosti
našich chrámových kódexov 
s presnou notovou osnovou vykúpenia i vzkriesenia, 
kde chlieb je chlieb,  víno je víno a soľ je soľ,
kde radosť je radosť
A bôľ je bôľ!  

„Tento je vašej krajiny slobodný muž, učený a pravoverný!“,
povedal biskup Metod  a s ľavou rukou na srdci
pravou ukázal na neho a urobil kríž, ktorý mu vzápätí
zasvietil na hrudi a na pastviny spevu vyviedol prítomných.
A keď odchádzali, v tom choráli nahlas a zrozumiteľne
dodal: „On je vaša láska, tak ako aj moja. To buď božia vôľa.“
A bola.

I zostala. Aj vtedy, keď bratia zatvorili za sebou dvere
života a zložili písmená svojich kostí 
do Klimentovej archy kresťanskej  zmluvy
a Ty si dňom i nocou bdel a zaháňal do košiara ohňa
žiariace, no roztúlané iskry slovenskej liturgie, 
lebo si vedel, že už tu navždy zostala
A že žije.

Žiak svojich učiteľov, učiteľ svojich žiakov a prvý
rektor prvého učilišťa na našej postati,
na našej otčine občín, vlasti jarín a ozimín,
klasov i plodov, posvätených vodou neba i vodou riek,
no najviac slanou vodou nášho tela. 
Dodnes nik nevie – je to vari málo?
Je to vari veľa?

A keď voda zo studne poznania vyvrela na hladinu,
urobil si ryhu a nasmeroval potôčik a potok
práve tam, kde sme to chceli, kde sme to čakali 
a kde sme kľačali zabalení v túžbe, 
aby sme si v tej čistej vode, čo vyvrela z ducha Zeme,
ovlažili a pochopili svoju tvár.
Sme radi, Gorazd, že bol si prvý a spomedzi nás,
Že bol si Dar.

február 2016

 

Svätý Gorazd

Svetloslav Veigel

Zrniečka zlaté v prachu hľadáme,
korene, z ktorých vyrástla
nádej a hrdosť naša, zázrak života,
z ktorých sa otvárajú plody lúčom slnečným
ako sa otvára kvet prameňu,
studničke, z ktorej rod miazgu naberá,
čo udržuje v chode dejiny
a vypaľuje zlaté stigmy v dušu národa.

Nemožno orloj času zastaviť,
ni tlkot srdca rodu celkom ochromiť,
kým žije duša národa.
I keď sa v zlých časoch v mračnách olovených
tratia jeho obrysy,
po čase melódia jeho znovu splna zazneje
a vzbĺknu vyhasínajúce nádeje.

Nezničiteľné sú základy,
čo postavili naši vierozvestovia
svätý Cyril a Metod, hviezdy žiariace.
V ich dychu vlasť naša kvitla ako oáza,
písmom a knihami preslávená,
bez ktorých sú nahé všetky národy.

Keď požehnaný čas sa naplnil
svätý Metod, prvý náš metropolita,
k Otcovi sa mal navrátiť, z ktorého všetko pochádza.
Uvažujúc o vhodnom nástupcovi svojom,
na Gorazda, oddaného učeníka svojho ukázal,
rodáka z Veľkej Moravy.
Tak zo zeme našej vyrástol
prvý kvet posvätnej apoštolskej štepnice,
Gorazd, muž slobodný zo vznešeného domáceho
veľmožského rodu,
obdarený duchom nevšedným,
vynikajúci mravnou výškou,
znalý mnohých jazykov,
z okolia starodávnej Nitry pochádzajúci,
ktorého Metod za nástupcu svojho dôkladne pripravoval
a obzvlášť miloval.

Svätý Gorazd,
náš prvý svätec,
i prvý náš spisovateľ, kňaz.
Ako nebotyčná hora
chráni nás, ustavične volá:
chráňte si vzkriesenú svoju slobodu,
nech bezuzdnosť nepáli vám dušu národa!