V Katedrále svätého Šebastiána sa konala dňa 30. januára 2020 zádušná sv. omša za zosnulého Majstra Stanislava Dusíka, ktorý nás predišiel do večnosti 6. decembra 2019. Svätú omšu celebroval predseda Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru Mons. František Rábek, koncelebrovali Mons. Viliam Judák, nitriansky biskup, Bartolomej Juhás, generálny vikár Ordinariátu OS a OZ SR, otcovia Ján Ďurica, SJ, Šebastián Košút a Jozef Plutinský.

Myšlienka založiť občianske združenie CYRILOMETODIADA mi prišla na um po skončení svätej omše a po slávnostných tónoch fujary, keď som prednášala pred sv. Cyrilom a Metodom, ktorí sú sprítomnení na mozaike pátra Ivana Marka Rupnika, príhovor pani Evy Kristinovej:

Stanislav Dusík mal vo veľkej úcte a láske svätých Cyrila a Metoda, ktorú sal spolu s materinským mliekom, veď jeho milovaní rodičia prijali sviatosť manželstva práve 5. júla na sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda, ktorí k nám prišli vďaka Rasticovmu posolstvu cisárovi Michalovi III. Na vernisáži jeho výstavy Hlahol zvonov v roku 2013 som recitovala Proglas. Obaja sme spolu s Maticou slovenskou bojovali za osadenie pamätníka svätých Cyrila a  Metoda a  Gorazda v Bratislave. Svätých solúnskych bratov a prvého slovenského arcibiskupa sv. Gorazda spolu s kráľom Rasticom zvečnil  Majster Dusík vo  svojich veľkolepých dielach. Nebeská brána sa mu otvorila dňa 6. decembra 2019, keď ňou vstúpil do Kráľovstva nebeského, rozmnožujúc tam rady našich velikánov.

Pani Eva Kristinová a pani prof. Eva Fordinálová ma s radosťou v srdci povzbudili, aby som svoju myšlienku vychádzajúcu z eposu Jána Hollého Cyrilometodiada zrealizovala. 

Činnosť občianskeho združenia CYRILOMETODIADA je inšpirovaná charizmou a duchovným odkazom svätých Cyrila, Metoda, Gorazda, kráľa Rastica a veľkých osobností slovenského národa, počínajúc Pribinom a Koceľom a končiac osobnosťami kresťanského a národného zmýšľania, ktoré sa zaslúžili o uchovanie a odovzdávanie národnej identity, kultúry a duchovnosti nášho národa. 

Prostredníctvom podujatí budeme sprítomňovať významné kresťanské, kultúrne a spoločenské udalosti súvisiace s naším národom od najstarších čias po súčasnosť s cieľom obnovovať a upevňovať kresťanské a národné korene Slovákov doma i v zahraničí.

Svojou činnosťou budeme napomáhať rozvoju spolupatričnosti a kultúrnej spolupráce so slovanskými krajinami.

V Katedrále svätého Šebastiána sa konala dňa 7. júla zádušná sv. omša za pani Evu Kristinovú, ktorá usnula v Pánu 14. júna 2020. Svätú omšu celebroval predseda Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru J. E. Mons. František Rábek, koncelebrovali rektor Katedrály don Peter Hasidlo, otcovia Ján Ďurica, SJ, a Milan Hudaček, SJ.

Po svätej omši a po fujarových tónoch som predniesla meditáciu pani Evy Kristinovej Rastislav, ktorú napísala pri príležitosti 1135. výročia úmrtia sv. Metoda a možno ju považovať za jej duchovný odkaz slovenskému národu, za ktorý sa modlila, aby sme naplnili svoju dejinnú úlohu a zostali verní Kristovi:

Všemohúci Bože, s láskou a vďačnosťou uctievame svätých Cyrila a Metoda ako našich vierozvestov. Oni prišli k našim predkom na pozvanie slávneho panovníka Rastislava.

Tvojou milosťou z neho ako zo žriedla živej vody vytryskla nezlomná túžba a snaha, aby sa tvoje Slovo šírilo rečou ľudu, aby ľud rozumel, čo svätým krstom prijíma a k čomu sa zaväzuje.

Bože, tvoj Svätý Duch, ktorý v srdciach ľudí roznecuje zbožnosť a veriacim vnuká slová modlitby, nech v našich dušiach vzbudzuje vďačnosť za tento tvoj dar, nášho panovníka Rastislava, kristianizátora starých Slovákov.

Otče, vnukni do myslí veriacich synov a dcér nášho ľudu, aby splatili svoj dlh voči panovníkovi Rastislavovi a verní Tebe uctievali ho ako svätca a orodovníka slovanských národov.

Vzácny náš Rastislav, tvojou vrúcnou a vytrvalou snahou prišli k nám solúnski bratia svätí Cyril a Metod, aby našim predkom v ich vlastnej im zrozumiteľnej reči priblížili pravdy svätej viery. Tvojou zásluhou sa tak náš národ stal kresťanským. Z kresťanskej viery ako zo zdravého semena vyrástla celá naša kultúra i zárodok našej suverenity a štátnosti. Preto ťa vrúcne prosíme, vzácny náš panovník, prihováraj sa za nás u Nebeského Otca, Pána neba i zeme, aby sme si zachovali dedičstvo otcov a zostali Jeho verným ľudom.

Nech je zvelebený Boh vo všetkom, čo si z Jeho milosti, drahý náš mučeník za vieru, Rastislav, pre náš národ urobil.

V mene Boha — Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.