PRECHÁDZKY SLOVENSKÝMI DEJINAMI

prezentácia najnovšej knihy Antona Hrnku v Prievidzi

PhDr. Anton Hrnko, slovenský historik a zakladateľ nadácie Pro Patria, vydal koncom roka 2023 ďalšiu zaujímavú knihu Prechádzky slovenskými dejinami. Publikoval v nej sériu prednášok o slovenských dejinách – Slovenské dejiny v európskom kontexte do roku 1526, ktoré organizovala PhDr. Daniela Suchá, predsedníčka o. z. CYRILOMETODIADA.
Prednáška spojená s prezentáciou tejto knihy A. Hrnku a autogramiádou sa konala 18. apríla 2024 v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi. Realizovalo ju o. z. CYRILOMETODIA-DA v spolupráci s Klubom priateľov histórie Prievidze. Daniela Suchá a predseda KPHP PhDr. Ján Vingárik privítali prítomných hostí a poslucháčov, úvod a atmosféru podujatia umocnil Štefan Suchý spevom a hrou na fujare.
Autor populárno-náučnej publikácie Prechádzky slovenskými dejinami osobne prezentoval jej obsah v súlade s princípom, ako on vníma a vykladá dejiny – jednak podľa subjektu dejín, jednak podľa územia, na ktorom sa dejiny odohrávali. Po pútavej prednáške sa rozprúdila beseda autora s poslucháčmi.
Súčasťou podujatia bola aj výstava známok pod názvom Počiatky našej písanej histórie (vý-znamné deje a osobnosti našej histórie stvárnené na známkach). Pripravil ju MVDr. Milan Šajgalík, člen Rady Zväzu slovenských filatelistov a predseda klubu filatelistov 52-51 pri Dome Matice slovenskej v Nitre.
Na záver Daniela Suchá poďakovala Dr. Hrnkovi za jeho prácu pri odkrývaní slovenských dejín a ich popularizácii. Poďakovala tiež Dr. Šajgalíkovi za nevšedný pohľad na naše dejiny a osobnosti nášho národa prostredníctvom stvárnenia na známkach, ako aj prítomným za aktívnu účasť a pozvala všetkých na slávnostné ukončenie výstavy diel mladých srbských výtvarníkov Pozdrav z Vojvodiny, ktoré sa uskutoční 25. apríla 2024 v Dome umenia v Piešťanoch.

Silvia Maliariková
Foto: Peter Cagáň, Daniela Suchá,
Milan Šajgalík