Blatnohrad do Európy

vysiela posolstvo porozumenia a výzvu zachovať kresťanské hodnoty a korene

Bez Blatnohradu, bez Koceľovej aktivity by asi nebolo potvrdené dielo svätých bratov; bez jeho podpory by sa Metod nestal biskupom a nemohol by rozvinúť a dokončiť dielo, ktoré začali spolu s bratom Konštantínom. Koceľ nebol oficiálne vyhlásený za svätého. Nenápadne odišiel do minulosti. Môžeme však predpokladať, že tento šľachetný kresťanský laik je vo večnosti v spoločenstve aj s našimi Vierozvestcami, a tak môžeme aj na jeho príhovor prosiť dnes a na tomto mieste,

takto charakterizoval v homílii panovníka Koceľa Mons. František Rábek, vojenský ordinár.

Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky v spolupráci s Vojenským ordinariátom Maďarskej republiky uskutočnil 22. júna 2019 pod vedením Mons. Františka Rábeka a generálneho vikára Tibora Bertu, ktorý zastupoval Mons. Lászlóa Bíra, spoločnú púť do Blatnohradu – Zalaváru pri príležitosti 1150. výročia smrti sv. Cyrila, menovania sv. Metoda za biskupa pre Panóniu a Veľkú Moravu a kňazského svätenia sv. Gorazda. Slovenské nitrianske knieža Pribina so svojím synom Koceľom dal v Blatnohrade okrem svojho paláca postaviť aj baziliku sv. Hadriána a Panny Márie. Svätí solúnski bratia Konštantín a Metod sa na svojej púti do Večného Mesta zastavili u vojvodu Koceľa.

Na toto historické miesto Blatnohrad, dnešný Zalavár, doputovali v hojnom počte najmä pútnici zo Slovenska, ale i Maďarska, a boli privítaní slovenským chlebom a soľou. Zúčastnení sa stretli pri slovenskom pomníku sv. Cyrila a Metoda, ktorý je dielom akad. sochárky Ľudmily Cvengrošovej. Po nástupe čestnej stráže a odznení slovenskej a maďarskej hymny nasledovali príhovory.

Jenö Manninger, poslanec Zalavárskej župy veľmi srdečne privítal pútnikov. Pripomenul sv. Jána Pavla II., ktorý sv. Cyrila a Metoda považoval za duchovný most medzi východnou a západnou tradíciou a ich rozhodujúci prínos pri budovaní Európy. 

Myšlienky svätého pápeža sú platné aj dnes a aj pre nás sú poslaním! V srdci Európy si musíme aj my Maďari zjednotení s našimi susedmi slovanských jazykov chrániť naše kresťanské korene, vieru aj kultúrne dedičstvo. Táto spomienka môže byť pekným príkladom pre celú Európu. Západná Európa, ktorá už-už zabúda alebo dovoľuje, aby sa zabúdalo na jej kresťanské korene, veľmi potrebuje, aby sme jej my, stredoeurópske krajiny ukázali smer,

zakončil poslanec.

Podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Igor Éder vo svojom príhovore zúčastneným ozrejmil, že Blatnohrad je pre Nitru vzácnym miestom, pretože tu pôsobilo nitrianske knieža Pribina a po ňom aj jeho syn Koceľ a práve v roku 880 bola Nitra najvýznamnejším kresťanským centrom vtedajšej  stredovýchodnej Európy.

Vy  príslušníci ozbrojených síl oboch krajín ste začali budovať tradíciu, ktorej jedným z cieľov je aj mier a bratské spolunažívanie európskych národov, z ktorých viaceré tu majú postavené svoje pamätné stĺpy,

pripomenul pán Éder.

Historik Róbet Letz zdôraznil, že práve Koceľ spoločne s Rastislavom a Svätoplukom žiadali byzantského cisára Michala III. o poslanie misionárov, bola to teda ich spoločná akcia, ktorá potvrdzovala túžbu zavŕšiť už začatú kresťanskú orientáciu. A práve v Blatnohrade bol v roku 850 zasvätený kostol Panne Márii. Je to zatiaľ vôbec prvá zmienka o mariánskej úcte, ktorá sa bezprostredne viaže k našim dejinám.  

Generálny vikár vyzdvihol význam tohto stretnutia pre záchranu kresťanských základov Európy, ktorej spoločenstvo tvoria národy, kultúry, tradície, jazyky. Cieľom je, aby sa národy rôznych identít vo vzájomnej úcte presvedčivo snažili o jednotu, ktorej nepopierateľným základom je kresťanská kultúra.

Všetci prednášajúci podčiarkli význam týchto opakovaných stretnutí pre rozvoj dobrých susedských vzťahov medzi našimi národmi.

V kultúrnom programe vystúpil Ženský spevácky zbor Miestneho odboru Matice slovenskej v Senci s hymnickými piesňami, Štefan Bučko svätých solúnskych bratov priblížil prednesením úryvku z Konštantínovho Proglasu a Cyrilometodiády Jána Hollého. Medzi jednotlivými vystúpeniami zazneli fujarové prelúdiá Štefana Suchého. Daniela Suchá predniesla úryvok zo Života Konštantína Filozofa a krátky program bol zakončený spoločnou modlitbou sv. Gorazda za našu vlasť:

Na kráľovstvo naše, Pane, milosťou svojou zhliadni. A nevydaj, čo je naše, cudzím, a neobráť nás za korisť  národom pohanským. Skrze Krista, Pána nášho, ktorý panuje s Otcom i s Duchom Svätým. Amen.

Potom nasledoval akt kladenia vencov k pomníku svätých solúnskych bratov. Pútnici takto prejavili úctu a vďaku za Boží dar viery, vzdelanosti a kultúry, ktorý našim slovenským a slovanským predkom priniesli obaja svätí Vierozvestcovia.

Svätú omšu, zasvätenú ku cti svätých Cyrila, Metoda a Gorazda, celebroval otec biskup František a koncelebroval generálny vikár maďarského ordinariátu otec Tibor Berta  s prítomnými slovenskými a  maďarskými kňazmi. V homílii  otec biskup Rábek pripomenul, že si v tomto roku pripomíname 1150. výročie úmrtia sv. Cyrila a vysvätenia Metoda a Gorazda za kňazov. Rovnako v tom istom roku bol Metod v Ríme vysvätený za biskupa a menovaný za arcibiskupa pre Panóniu a Moravu.

 Je tomu presne 1150 rokov, ako sa na tomto mieste odohrali niektoré významné udalosti a tento chrám, na základoch ktorého slávime sv. omšu, sa stal katedrálou sv. Metoda. Tieto udalosti tu ožívajú pred naším duchovným zrakom a ich vplyv na tomto mieste môže pôsobiť aj na nás. Bez Blatnohradu, bez Koceľovej aktivity by asi nebolo potvrdené dielo svätých bratov; bez jeho podpory by sa Metod nestal biskupom a nemohol by rozvinúť a dokončiť dielo, ktoré začali spolu s bratom Konštantínom. Koceľ nebol oficiálne vyhlásený za svätého. Nenápadne odišiel do minulosti. Môžeme však predpokladať, že tento šľachetný kresťanský laik je vo večnosti v spoločenstve aj s našimi Vierozvestcami, a tak môžeme aj na jeho príhovor prosiť dnes a na tomto mieste o takých kresťanských laikov, ktorí by sa podľa svojich možností zapájali do napomáhania apoštolskej činnosti nositeľov evanjelizačného poslania bez toho, že by chceli z toho čerpať výhody pre svoje politické či ekonomické zámery, ale z lásky ku Kristovi pre dobro ľudí. Nech nám je toto sväté miesto i toto veľké výročie vzácnym podnetom – tak pre nás kňazov a biskupov, ako aj pre vás, bratia a sestry,  kresťanskí laici,

zakončil otec biskup Rábek.

Po svätej omši sa podával vojenský guláš a veriaci mali príležitosť na bezprostredný rozhovor s otcom biskupom, či s generálnym konzulom SR v Békešskej Čabe Emilom Kuchárom a  ďalšími pozvanými hosťami. Otec Vincze Bengyak tlmočil zo slovenského i maďarského jazyka počas celej púte.

DANIELA SUCHÁ
FOTO: LADISLAV DUGOVIČ, RENÉ PAVLÍK, OZ Rastic