Modlitba k sv. Cyrilovi a Metodovi

Svätý Cyril a Metod, vy ste vyviedli našich predkov z temnoty pohanstva, priviedli ste ich k pravej viere v Ježiša Krista a teraz sa s nimi radujete vo večnej sláve.
Oslavujeme Boha, že tak bohato odmenil vašu neúnavnú horlivosť v ohlasovaní evanjelia.
Pokorne ďakujeme nebeskému Otcovi, že vašou apoštolskou činnosťou začlenil náš národ do svojej Cirkvi.
Orodujte u Boha za slovenský národ.
Vyprosujte nám silu, aby sme vždy statočne vyznávali svoju vieru a podľa nej aj žili.
Orodujte u Boha za celú Európu, ktorej ste nebeskými ochrancami.
Pomáhajte dnešným generáciám európskeho kontinentu udržiavať a zveľaďovať duchovné a kultúrne dedičstvo, ktoré dostali ich predkovia prijatím kresťanstva.
Orodujte za cirkevné spoločenstvá Východu i Západu, aby odstránili spomedzi seba všetko, čo ich rozdeľuje, a pod ochranou Bohorodičky Panny Márie nažívali v plnej jednote a láske na stále väčšiu slávu Trojjediného Boha. Amen.

Modlitba apoštolátu sv. Cyrila a Metoda

Všemohúci a večný Bože, Ty si našim predkom poslal svätého Cyrila a Metoda, aby ich priviedli k pravej viere. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme si verne zachovali dedičstvo otcov, statočne vyznávali svoju vieru, podľa nej aj žili a na ich orodovanie nám udeľ milosť, aby sa všetci kresťania zjednotili vo viere a láske. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Poďakovanie za dar viery

Ďakujeme ti, Pane, za apoštolov nášho národa. Ty si ich poslal ako mužov neochvejnej viery, aby nás zapálili ohňom a silou tvojej pravdy a plameňom zvesti tvojho slova.
Pred našimi svätými patrónmi vyznávame svoju vieru. Znovu ju prijímame do svojho každodenného života. Chceme sa vierou posväcovať a podľa nej žiť, aby sme boli vďačné deti našich Otcov.
Oslavujeme ťa, svätý a dokonalý Bože, poslal si nám svätých ohlasovateľov svojho slova, pomáhaj nám a požehnaj nás silou zhora, aby sme ťa mohli oslavovať v spoločenstve svätých v nebi. Amen.

Modlitba k sv. Cyrilovi a Metodovi spolupatrónom Európy

1. Svätý Cyril a Metod, vy ste s obdivuhodnou obetavosťou priniesli vieru národom smädným po pravde a viere.
Prispejte svojím orodovaním, aby celá Cirkev bez prestania ohlasovala tajomstvo ukrižovaného a vzkrieseného Krista, Vykupiteľa človeka.


2. Svätý Cyril a Metod, vy ste vo svojej ťažkej a namáhavej apoštolskej činnosti zostali vždy pevne spojení s carihradskou cirkvou a s rímskym Petrovým stolcom.
Vyprosujte nám milosť, aby obidve sesterské cirkvi, katolícka i pravoslávna v láske a pravde prekonali čo ich rozdvojuje a čoskoro dosiahli úplnú jednotu.


3. Svätý Cyrila a Metod, vy ste s úprimným bratským duchom prichádzali k rozličným národom, aby ste odovzdali posolstvo univerzálnej lásky ohlasovanej Kristom.
Vyproste národom Európy milosť, aby si uvedomili, že kresťanstvo je ich spoločným dedičstvom, aby navzájom rešpektovali svoje spravodlivé práva, žili v porozumení a boli šíriteľmi pokoja medzi všetkými národmi sveta.


4. Svätý Cyril a Metod, nadchnutí Kristovou láskou ste zanechali všetko, aby ste slúžili evanjeliu.
Ochraňujte Božiu Cirkev i Petrovho nástupcu na Rímskom stolci, ochraňujte biskupov a kňazov, rehoľníkov a rehoľné sestry, misionárov a misionárky, otcov a matky, mladíkov, devy a deti, chudobných, chorých a trpiacich, aby každý z nás na tom mieste, kam ho postavila Božia prozreteľnosť, bol statočným robotníkom na Pánovej žatve.

Amen.
Ján Pavol II.

Litánie k sv. Cyrilovi a Metodovi

Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,
Svätý Cyrila a Metod, orodujte za nás.

Muži apoštolského nadšenia,
Ozdoby biskupov,
Horliví šíritelia Kristovej viery,
Učitelia blúdiacich pohanov,
Vy, ktorí ste svojich kresťanov posilňovali slovom i príkladom,
Vy, ktorí ste neohrozene hlásali Božie pravdy ľuďom,
Vy, ktorí ste sa nedali nijakými vyhrážkami odstrašiť a zviesť
k nevernosti,
Vy, ktorí ste z lásky ku Kristovi trpezlivo znášali potupné poníženie,
Vy, ktorí ste pre svoju šľachetnú prácu boli Bohom oslávení,

Buď nám milostivý, zľutuj sa nad nami, Pane.
Buď nám milostivý, vyslyš nás, Pane.

Od všetkého zla, ochraňuj nás, Pane.
Od každého hriechu,
Od ducha nesvornosti,
Od krivého podozrievania a nerozvážneho posudzovania,
Od všetkej pýchy a vlastného preceňovania,
Skrze tvoje modlitby k Otcovi za svornosť všetkých veriacich,
Skrze vyhlásenie tvojho nového prikázania bratskej lásky,
Skrze tvoje utrpenie a smrť,
Skrze tvoje zmŕtvychvstanie a nanebovstúpenie,

My, hriešnici, prosíme ťa, vyslyš nás.
Aby sme nasledovali nebeské zmýšľanie a príklad svätého Cyrila a Metoda,
Aby sme ako oni horlili za česť svätého náboženstva,
Aby sme ako oni dávali prednosť večným veciam pred márnosťami tohto sveta,
Aby sme sa ako oni láskavo starali o spasenie svojich blížnych,
Aby sme aj my svojich blížnych slovom i príkladom ovzbudzovali k dobrému,
Aby sme sa nedali ničím na tomto svete odvrátiť od Pánovej cesty,
Aby si ochraňoval tvoju svätú Cirkev a jej Pastiera,
Aby si všetkých blúdiacich priviedol naspäť do Cirkvi,
Aby si nás podnietil prinášať obety za jedinú katolícku Cirkev,
Aby si povolal nových kňazov do svojej vinice,
Aby si nám daroval zdravie a ducha kajúcnosti,
Aby si nám odpustil hriechy a daroval nám svätú lásku,
Aby si nám udelil milosť vytrvalosti v dobrom až do smrti,
Aby si nás na príhovor svätého Cyrila a Metoda priviedol do
nebeskej vlasti,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami, Pane.

V. Pán ich miloval a ozdobil ich.
R. Rúchom slávy ich zaodel.
V. Hľa, ja spasím svoj ľud z elej zeme, od východu slnka až po jeho západ.
R. A privediem ich a budú prebývať uprostred nebeského
Jeruzalema.
V. Naši svätí apoštoli, Cyril a Metod, vy ste našich predkov vyviedli z tmy pohanských bludov na svetlo pravej Kristovej viery a teraz sa s nimi radujete vo večnosti. Srdečne sa tešíme sláve, ktorou Pán odmenil vašu neúnavnú horlivosť.

R. V poníženosti ďakujeme nebeskému Otcovi za nebeský dar kresťanstva, ktorý nám skrze vás udelil. Prihovárajte sa u Boha za nás, nehodných potomkov, aby nás posilnil v tejto kresťansko-katolíckej viere, ktorú ste vy hlásali našim predkom, a tých bratov, ktorí sa neverne odtrhli od Cirkvi, milostivo priviedol naspäť do jej materinského lona.
V. Svätí Cyrila a Metod, slovanskí apoštoli.
R. Orodujte za nás.

Modlime sa:
Všemohúci a večný Bože, ta si našim predkom poslal svätého Cyrila
a Metoda, aby ich priviedli k pravej viere; pomáhaj nám, aby sme si
verne zachovali dedičstvo otcov, statočne vyznávali svoju vieru
a podľa nej aj žili. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Deviatnik k svätému Cyrilovi a Metodovi 

Úvodné rubriky: 

 1. Deviatnik ku sv. Cyrilovi a Metodovi nech sa koná mimo  slávenia sv. omše. Možno ho uskutočniť pred sv. omšou alebo po  nej, alebo možno vyhradiť nejaký iný vhodný čas, kedy sa môžu  zhromaždiť veriaci v chráme, aby sa spoločne pomodlili tento  deviatnik. 
 2. Modlitba začína prežehnaním. 
 3. Na záver modlitby deviatnika možno pripojiť modlitbu na  úmysel Svätého Otca: Otče náš, Zdravas´ Mária a Sláva Otcu.  
 4. Ak modlitbe predsedá kňaz alebo diakon, na záver môžu udeliť prítomným požehnanie. Inak modlitba končí prežehnaním.  
 5. Po záverečnom požehnaní alebo prežehnaní môže nasledovať mariánska antifóna Zdravas´ Kráľovná.

 

Prvý deň : Dedičstvo – Základy 

Pane Ježišu, svojim učeníkom si povedal: „Nechajte deti  prichádzať ku mne, lebo takým patrí Božie kráľovstvo.“ Rodičia  svätých bratov Cyrila a Metoda zobrali tieto slová vážne a svoje  deti privádzali k Bohu. A u teba to zostalo milé, povolávaš oboch  bratov, aby privádzali ľudí čo najbližšie k Bohu, aby sa spolu  mohli zmocniť Božieho kráľovstva.  

Ježišu, tak ako svätí bratia Cyril a Metod, chceme i my budovať Božie kráľovstvo – kráľovstvo lásky, jednoty a pokoja a prinášať ťa do svojich domovov. 

Ďakujeme ti za život oboch bratov a prosíme ťa, pomôž nám  pripraviť pôdu našich sŕdc pre prijatie tvojho Slova. Prosíme ťa, pomôž nám budovať Božie kráľovstvo v našich rodinách,  spoločenstvách, vo farnosti, na pracovisku, v škole, v našej  diecéze. Amen. 

Vypočujme si slová svätého Evanjelia podľa Matúša
(Mt 7, 24 – 27) 

A tak každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich,  podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale.  Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa  na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A  každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje,  podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku.  Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na  ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko. 

Vysokú stavbu môže postaviť len ten, kto jej dá pevné základy.  Dom bez pevných základov sa zrúti. Právo, ale aj povinnosť vychovávať svoje deti patrí predovšetkým rodičom. Oni sú tí,  ktorí už od útleho detstva kladú základy života svojich detí.  

Svätí bratia Cyril a Metod pochádzali zo Solúna, významného  mesta v Macedónsku, kde žil a pôsobil aj sv. Pavol.  Rodom Gréci, boli vychovávaní v láske ku grécko-byzantskej  vlasti, ale už v mladosti sa naučili slovanský jazyk, pretože  v okolí Solúna žili Slovania a v samotnom meste hovorilo veľa  ľudí slovanským jazykom. Z ich detstva máme veľmi málo  správ. Vieme, že svätý Metod, krstným menom pravdepodobne  Michal, sa narodil asi v roku 815. Svätý Cyril, krstným menom  Konštantín, najmladší zo siedmich synov, sa narodil asi v roku  827. 

Svätý Metod bol skromný, mimoriadne nadaný a nábožný chlapec. Podľa otcovho príkladu a pod jeho dohľadom sa  pripravoval na prácu v štátnej správe. Študoval v Solúne  a v Konštantínopole a pre svoje vlastnosti – skromnosť,  

prispôsobivú povahu a veľké nadanie bol u všetkých obľúbený.  Svätý Cyril vynikal mimoriadnym nadaním, pozornosťou  v počúvaní, túžbou po múdrosti. Rodičia Lev a Mária boli svojím  hlboko nábožným, opravdivým kresťanským životom vzorom  pre svoje deti. Starali sa o to, aby ich deti žili podľa Božieho  zákona a tak kládli zdravé a hlboké základy pre ich ďalší život.  

Prednesme svoje prosby a spoločne volajme

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! 

 1. Za rodičov, aby si boli vedomí zodpovednosti za výchovu  svojich detí. 
 2. Za deti, aby mali v úcte svojich rodičov, poslúchali ich  a prejavovali im svoju vďačnosť. 
 3. Za naše rodiny, aby sa v nich prehlbovala vzájomná láska  a vernosť, aby rodičia vytvárali svojím deťom láskyplné  rodinné zázemie. 
 4. Pane, daj, nech v deťoch rastie s ich vekom tvoja milosť a v mladých ľuďoch nech sa zveľaďuje láska k tebe  a ušľachtilosť mravov. 
 1. Za naše rodiny – aby ich zjednocovala spoločná modlitba  a prijímanie Eucharistie. 
 2. Aby naše rodiny s láskou prijímali deti ako Boží dar  a vychovávali ich podľa evanjelia 
 3. Aby sa v našich rodinách častejšie čítalo Sväté písmo. 

Záverečná modlitba 

Bože Otče, posväť rodinu veriacich a upevni ich vo zväzku  lásky, daj, aby tí, čo sa ti klaňajú so živou vierou a sýtia sa  jedným chlebom, boli jedno srdce a jedna duša. Nech vydávajú  svedectvo o tvojej láske a nech raz majú účasť na nebeskej sláve.  O to ťa prosíme skrze Krista, ktorý žije a kraľuje v jednote  s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.  

Svätý Cyril a Metod – orodujte za nás 

Druhý deň : Správna voľba – Múdrosť 

V Konštantínopole i v Solúne boli postavené krásne chrámy  Božej Múdrosti. Tam sa svätý Cyril často modlil, tam sa  utvrdzoval v láske k Božej múdrosti a k Bohorodičke, ktorú  v litániách vzývame ako „Sídlo Múdrosti“. 

Aj my sa chceme dnes modliť a utvrdzovať v láske k tebe, Pane  Ježišu, i k tvojej Matke. Chceme prosiť o dar múdrosti pre nás,  pre naše rodiny, pre celú našu farnosť, diecézu. 

  

Vypočujme si slová z knihy Múdrosti
(7, 7 – 10) 

Modlil som sa a bol mi daný rozum, prosil som a vošiel do mňa  duch múdrosti. Jej som dal prednosť pred žezlami a trónmi  a bohatstvo v porovnaní s ňou som nepokladal za nič. Ani drahokam som jej nestaval na roveň, lebo všetko zlato vedľa  nej je trochou piesku a striebro popri nej za blato možno počítať. 

V staroslovienskom životopise s názvom „Život Konštantína – Cyrila“ sú zaznačené aj tieto udalosti: 

 1. Svätý Cyril, ešte ako chlapec, mal sen. Predviedli pred neho   solúnske dievčatá, aby si jednu z nich vybral. Rozhodol sa pre   najkrajšiu z nich. Volala sa Sofia, čo v preklade znamená   „Múdrosť“.  
 2. V bohatých rodinách bolo zvykom, že sa deti zabávali lovom.   Raz vyšiel s nimi do poľa aj svätý Cyril a vzal so sebou svojho   krahulca. Len čo ho vypustil, silný vietor mu ho odniesol. Bol  

 preto smutný. Zamysliac sa nad márnosťou tohto života   povedal: „Od tohto dňa pôjdem inou cestou, ktorá je lepšia   a nebudem márniť svoje dni v zhone tohto života.“ Pochopil, že sa ničím nemôže nechať spútať, aby si zachoval  slobodu ducha. Venoval sa usilovnému štúdiu, najmä spisom  svätého Gregora Naziánskeho.  

Láska svätého Cyrila k múdrosti vyrastala z pevného  rozhodnutia, činorodého úsilia a z neúnavnej vytrvalosti. 

Múdrosť je prvá zo štyroch základných čností. Ona nám ukazuje  náš najvyšší cieľ – Boha, cestu k nemu, prostriedky aj prekážky  na tejto ceste. Nič nepotrebujeme tak ako múdrosť a jej skrytý hlboký prameň – pokoru a bázeň Božiu.  

Prednesme svoje prosby a spoločne volajme

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! 

 1. Za Cirkev rozšírenú po celom svete, nech nám múdrosť evanjelia vnukne slová a činy, aby sme pomáhali ľuďom  dnešných čias poznávať Krista, Spasiteľa. 
 2. Za cirkevných predstavených, aby ich Duch Svätý osvecoval a dal im milosť, aby pracovali vo svornosti,  radosti a láske. 
 3. Aby duch múdrosti pomáhal všetkým, ktorí šíria vo svete  evanjelium a pracujú na spáse všetkých ľudí. 
 4. Za zákonodarcov a predstaviteľov štátov, nech ich  v hľadaní dobra pre spoločnosť vedie múdrosť, ktorá má  svoj pôvod v Bohu. 
 5. Za rodičov, aby s múdrosťou a láskou vychovávali svoje  deti. 
 6. Za chorých, nech im múdrosť kríža umožní stretnúť sa  s Pánom Ježišom v tajomstve utrpenia. 
 7. Za nás tu prítomných, aby sme sa usilovali žiť svoj život  v spoločenstve s Pannou Máriou: nech nám je kresťanská  múdrosť svetlom a blaženosťou pre náš každodenný život. 

Záverečná modlitba 

Prosíme ťa, všemohúci Bože, nech nás duch svätý naplní svojimi  darmi, aby sme vždy zmýšľali tak, ako sa páči tebe, a konali, ako  nám prikazuješ. Skrze Krista, nášho Pána.  

Svätý Cyril a Metod – orodujte za nás 

Tretí deň : Modlitba a štúdium 

Ježišu, tvoja stála prítomnosť medzi nami je pre nás blahodarná.  Ďakujeme ti, že si Emanuel, Boh, ktorý je s nami. V tejto chvíli  nám vkladáš do srdca túžbu modliť sa. Dávaš nám čas byť s tebou. Ježišu, daj, nech v modlitbe načerpáme nové sily, nech  sa v našich srdciach a mysliach utíšia búrky, ktoré nám prináša  každodenný život. Nech nám modlitba uľahčuje stávať sa  takými, akými máme podľa teba byť.  

Sv. apoštol Pavol v Prvom liste Timotejovi
(6, 11 – 12)

Ale ty, Boží človek, usiluj sa o spravodlivosť, nábožnosť, vieru,  lásku, trpezlivosť, miernosť. Bojuj dobrý boj viery a zmocni sa  večného života; veď si doň povolaný a zložil si pred mnohými  svedkami dobré vyznanie.  

Keď sledujeme život svätého Cyrila a Metoda, vidíme, ako ich  Božia prozreteľnosť viedla k tomu, aby boli pripravení na veľké  poslanie po stránke intelektuálnej, duchovnej i morálnej. Svätý Metod krátko po ukončení štúdia prijal svetské hodnosti – bol  miestodržiteľom v jednej Slovanmi obývanej provincii. Božia  prozreteľnosť tak zariadila, aby najprv spoznal mentalitu  Slovanov a ich zvyky. Svätý Metod sa po krátkom čase tohto  svetského úradu zriekol a odišiel do samoty kláštora na Olympe. 

Svätý Cyril mal tiež pred sebou výhľad skvelej politickej kariéry.  Ale aj on ju odmietol. Chcel sa celkom odovzdať Bohu a preto prišiel za svojím bratom do kláštora. Tu sa obaja pripravovali  modlitbou a štúdiom na misijnú prácu medzi Slovanmi.  Najdôležitejším predmetom ich štúdia bolo Sväté písmo. Obaja  bratia ho veľmi dobre poznali a tam, kde to bolo potrebné, vhodne používali citáty z neho.  

Všetky Božie dary sa v nich rozvíjali tak, aby ich neskôr mohli  použiť pri náročnom plnení úloh, ktoré im budú Bohom zverené. 

Boh nám dáva každému toľko darov, koľko potrebujeme na  splnenie svojho poslania tu na zemi. Je potrebné tieto dary  objaviť, poznať a rozvíjať. Vyžaduje to od nás istú dávku úsilia,  námahy, obety. Svätý Cyril a Metod sú nám v tom príkladným  vzorom. 

Prednesme svoje prosby a spoločne volajme

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! 

 1. Pane, daj, nech sme vnímaví na vnuknutia tvojho  Svätého Ducha. 
 2. Pane, daj, aby sme poslušne a s dôverou prijímali učenie  tvojej Cirkvi. 
 3. Pane, daj, nech spoznávame dary, ktoré sme od teba  dostali a správne ich používali pre dobro svoje  a blížnych. 
 4. Osloboď nás od nevedomosti a namýšľania si, že ťa už dostatočne poznáme. 
 5. Otče, v Kristovom tajomnom tele sú si všetci navzájom  údmi; daj, nech si navzájom preukazujeme služby  podľa rozličných darov, ktoré sme dostali. 
 6. Aby sme si v našich rodinách nachádzali čas na  spoločnú modlitbu a čítanie Svätého písma. 
 7. Aby v nás rástla odvaha evanjelizovať a smelosť svedčiť o tom, že patríme Ježišovi Kristovi. 

Záverečná modlitba 

Pane, tvoj zákon milujem, 
rozjímam o ňom celý deň. 
Múdrejší som nad všetkých svojich učiteľov, 
lebo o tvojich prikázaniach rozjímam. 
Chápavejší som nad starcov, 
lebo zachovávam tvoje príkazy.
Svojim nohám nedovolím vykročiť na zlé cesty, chcem dodržiavať tvoje slová. Neodkláňam sa od tvojich predpisov, lebo ty si mi zákon stanovil. Aké sladké sú tvoje výroky môjmu podnebiu, mojim ústam sú sladšie ako med. 
Zmúdrel som z tvojich príkazov, 
preto nenávidím cesty klamstva.  
Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy 
a pochodeň na mojich chodníkoch. 

zo Žalmu 119, 97 – 105
Svätý Cyril a Metod – orodujte za nás 

Štvrtý deň : Poslušnosť 

Pane Ježišu, prichádzame k tebe s pokorným a zároveň aj radostným srdcom. Uprostred našich povinností, starostí  a únavy nám dávaš veľkú milosť tým, že môžeme pobudnúť v tichu tvojej prítomnosti. Chceme ti poďakovať za to, že si  neustále s nami i za to, že môžeme k tebe kedykoľvek prichádzať a počúvať, čo nám chceš povedať.  

Vypočujme si slová z knihy proroka Izaiáša (6, 8) 

Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: „Koho mám poslať,  kto nám pôjde?“ 
I povedal som: „Hľa, tu som, pošli mňa.“ 

Obaja bratia, svätý Cyril i Metod, veľmi túžili po ústraní  a samote, ktoré na istú dobu našli za múrmi kláštora. Ale keď ich  Boh povolal do ďalšej práce a služby, hneď boli ochotní vzdať sa  tejto túžby. Prvá veľká misijná úloha ich čakala medzi Chazarmi  na Kryme. Po návrate z nej prišla ďalšia, oveľa väčšia a  zložitejšia. V požiadavke cisára a patriarchu ísť medzi Slovanov  spoznali Božie volanie a to nedokázali odmietnuť. Nehľadiac na  únavu a vyčerpanosť sa s veľkou zodpovednosťou a zápalom  pustili do prípravy na pôsobenie medzi Slovanmi. O tom, že boli  odhodlaní vyplniť Božiu vôľu čo najlepšie svedčí aj to, že ochotne a trpezlivo prijali a znášali všetky ťažkosti a utrpenie,  spojené s ich misiou.  

Skutočná poslušnosť Bohu vždy predpokladá našu ochotu,  odvahu, rozhodnosť, dôveru. Keď nás Boh posiela, nenecháva  nás samých. Je s nami vždy a v každej situácii. To, že sa oplatí  poslúchať Boha, nachádzame v početných ľudských  svedectvách. Aj v samotnom Svätom písme je viacero takto  znejúcich textov, ktoré človeka povzbudzujú k nasledovaniu  Božieho volania. Tie určite pomáhali aj svätému Cyrilovi a Metodovi v raste ich poslušnosti a oddanosti voči Bohu. Ak ich  zachytíme a osvojíme si ich aj my, isto aj nám pomôžu. 

Žalmista nás povzbudzuje týmito slovami

Preto som povedal: „Hľa, prichádzam. 
Vo zvitku knihy je napísané o mne,
že mám plniť tvoju vôľu. 
A to chcem, Bože môj, 
hlboko v srdci mám tvoj zákon.“
Tvoju spravodlivosť si v srdci neskrývam, 
rozprávam o tvojej vernosti a o tvojej spáse. 

 zo Žalmu 39, 8 – 9; 11

Prorok Jeremiáš (1, 6 – 8) sa s nami delí o nasledovnú  skúsenosť s poslušnosťou

I povedal som: „Ach, Pane, veď neviem hovoriť, mladučký som.“ Ale Pán mi riekol: 
„Nehovor “Mladučký som“,  
lebo pôjdeš všade, kde ťa pošlem, 
a povieš všetko, čo ti prikážem. 
Neboj sa, veď ja som s tebou.“ 

Záverečná modlitba 

Pane Ježišu, ty chceš vstúpiť aj do nášho života. Chceš, aby sme  mali život v plnosti, aby v nás bola tvoja radosť, tvoj pokoj, tvoja  ochota plniť Otcovu vôľu.  

Daj, nech sme vnímaví na vnuknutia tvojho Svätého Ducha. Daj nám odvahu poznávať a prijímať Božiu vôľu, ktorá je  najlepším a najistejším plánom pre náš život. 

Daj, nech verne plníme úlohy, ktoré si nám zveril.

Daj, aby sme svojím slovom a životom vydávali svedectvo  o tebe a o tvojej láske k nám. 

Daj, aby sme ochotne a poslušne plnili tvoju vôľu. Daj nám silu a odvahu pri prekonávaní životných ťažkostí. Daj, aby sme vždy cítili tvoju prítomnosť v našom živote.  Prosíme, aby v nás rástla odvaha a smelosť svedčiť o tom, že ti  patríme a chceme plniť tvoju vôľu. Amen. 

Svätý Cyril a Metod – orodujte za nás 

 

Piaty deň : Jednota v láske 

Láska – koľko sa o nej hovorí a píše? Dá sa ale povedať, že tak,  ako sa o nej píše a rozpráva, tak sa aj v skutočnosti žije? Keď máme na mysli skutočnú lásku, zdá sa, akoby jej bolo v dnešnej  dobe stále menej. Preto jednou z najväčších úloh súčasného  kresťana je prinášať do ľudskej spoločnosti ozajstnú, pravú,  Ježišovu lásku.  

Vypočujme si slová svätého Evanjelia podľa Jána
(Jn 13, 34 – 35) 

Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby  ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa  toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom  milovať.  

Svedectvo prvých kresťanov spočívalo aj vo vzájomne si  prejavovanej láske a úcte. Bolo to tak viditeľné, že aj okolo  žijúci pohania jasne vnímali ich láskou a dobrými skutkami  pretkané životy, takže na nich poukazovali a hovorili: „Pozrite,  ako sa milujú!“ 

Naši vierozvestovia, svätý Cyril a Metod tiež vynikali v láske.  V ich životopisoch sú o tom viaceré zmienky. Láska svätého  Metoda k jeho mladšiemu a vedomostne veľmi nadanému  bratovi je zreteľná. Svätý Metod mal vynikajúce organizačné  schopnosti, bol rozvážny a energický. Veľmi dobre obstál ako  miestodržiteľ slovanskej provincie a neskôr aj ako opát kláštora.  Hoci bol starší, pokorne uznáva mladšieho brata za svojho radcu  i učiteľa. Kým žil jeho mladší brat, svätý Cyril, vždy mu dával  prednosť. 

Svätý Cyril nikdy nehľadal pocty a uznanie pre seba. Aj keď oplýval mnohorakými schopnosťami, pokora a skromnosť mali  hlavné slovo v jeho živote. 

Slúžiaca a obetujúca sa láska je jedným z predpokladov  spoločnej práce.  

Vypočujme si slová svätého Evanjelia podľa Jána
(Jn 17, 22 – 23) 

Ježiš sa modlil: A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby  boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú  tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich  miluješ tak, ako miluješ mňa. 

Táto Ježišova modlitba za jednotu predstavuje motto misijnej  práce svätého Cyrila a Metoda. Ich snahou bolo vždy zachovať zväzok jednoty s Cirkvou. Keď to bolo potrebné, vydali sa na  cestu do Ríma, kde si dali Apoštolskou stolicou potvrdiť správnosť svojej misijnej práce a učenia. Vďaka tomu sa nikdy  

nenarušila jednota ich učenia s učením Katolíckej cirkvi. Aj my máme vydávať svedectvo o spolupráci a jednote – všade  tam, kde pôsobíme. Opravdivý Kristov učeník sa snaží žiť podľa  Ježišovho odkazu. Ježišova výzva je veľmi zreteľná a nemôžeme  si ju nevšimnúť. 

Prednesme svoje prosby a spoločne volajme

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! 

 1. Ježišu, naši vierozvestovia mali osobitnú úctu  k Petrovmu stolcu; vštep do sŕdc veriacich lásku  k tvojmu námestníkovi, nášmu pápežovi. 
 2. Zjednocuj nás všetkých, ktorí prijímame z toho istého  eucharistického chleba, aby sme budovali bratské  spoločenstvo, v ktorom má každý svoje miesto. 
 3. Bože, zošli všetkým národom svetlo viery a zjednoť ich  vo svojej Cirkvi. 
 4. Daj, aby sme boli schopní prinášať obete pre ochranu  vzájomnej lásky a spolupráce.
 1. Pane, daruj nám toľko lásky, aby v našej vzájomnej  jednote svet spoznával Teba. 

Záverečná modlitba 

Bože, svätý Cyril a Metod pri svojej práci nehľadali svoje  osobné záujmy, ale vždy sa snažili plniť tvoju vôľu. Pomáhaj  nám, aby sme aj my v láske a jednote spolupracovali na šírení  tvojho kráľovstva. Amen. 

Svätý Cyril a Metod – orodujte za nás 

Šiesty deň : Viera 

Pane, dnes chceme uvažovať o tvojom veľkom dare pre nás – o viere. Viera nás sprevádza v celom našom živote. Viera nám  dáva akoby vopred okusovať radosť a svetlo oblažujúceho  videnia večného života v spoločenstve s tebou, ktoré je cieľom  nášho putovania tu na zemi. Viera je teda už začiatkom večného života. 

Vypočujme si slová svätého Evanjelia podľa Matúša
(Mt 17, 20) 

Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám, ak budete mať vieru ako  horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: “Prejdi odtiaľto ta!“ – prejde. A nič vám nebude nemožné.“ 

Hĺbku a pevnosť viery svätého Cyrila a Metoda spoznávame zo  štýlu ich práce a veľkého diela, ktoré zanechali v rôznych  častiach Európy. Dar viery dostali už pri krste, no tá sa musela  postupne rozvíjať a rásť. Tomu napomohli predovšetkým dobrý 

príklad a kresťanská výchova v rodine. Rodičia ich už od detstva viedli k tomu, aby sa na všetky udalosti života pozerali pohľadom viery. Dôležitým pilierom pre rast ich viery bola  pravidelná modlitba. Najskôr doma v kruhu rodiny a potom neskôr v spoločenstve Cirkvi, či kláštora. K prehĺbeniu ich viery  nepochybne prispelo kvalitné náboženské, ale aj  všeobecné vzdelanie. Vďaka pevnej viere dokázali splniť mnohé,  i tie najťažšie úlohy, ktoré im boli zverené. S vierou sa odovzdali  aj do služby Božej prozreteľnosti, ktorá ich priviedla až k našim predkom. Tu vydali osobné svedectvo o Bohu, ktorému uverili a ktorý ich poslal na Veľkú Moravu, aby privádzali ku  kresťanstvu aj ďalších. 

Vedomie, že viera je jeden z najcennejších pokladov aké ľudstvo  dostalo, ich poháňalo k tomu, aby tento vzácny poklad odovzdávali druhým, často aj prostredníctvom heroických  skutkov a za cenu veľkých obetí. 

Podľa vzoru svätého Cyrila a Metoda si chráňme našu vieru  a s radosťou ju ochotne odovzdávajme ďalším. 

Prednesme svoje prosby a spoločne volajme

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! 

 1. Pane, prijmi našu vďaku za dar viery, ktorý nám  priniesli naši svätí apoštoli Cyril a Metod. 
 2. Pane, posilňuj tých, ktorých viera je slabá a nestála. 3. Pane, pomôž nám úprimne žiť podľa našej viery  a dokazovať ju nie rečami, ale skutkami. 
 3. Pane, posilni vernosť tých, ktorí sú prenasledovaní pre  vieru v teba. 
 4. Pane, obnovuj v kresťanoch vzácny dar viery, aby  v nich nevyhasol život milosti, ktorý si im daroval. 6. Aby sme sa vzdelávali vo svojej viere a vedeli ju  obhajovať pred svetom. 

Záverečná modlitba 

Bože, ty vieš, čo najviac potrebujeme a vo svojej veľkodušnosti  nám dávaš viac ako sme schopní prosiť. Daj nám milosť vytrvať v pravej viere a vernosti po celý náš život. Amen.  

 Svätý Cyril a Metod – orodujte za nás 

Siedmy deň : Svätosť vo svetle kríža 

Pane Ježišu, ty si povedal: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie  sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mt 16, 24). Ďakujeme ti, že si nám dal osobný príklad ako s pokorou prijať bremeno kríža, ale i to, ako ho treba niesť. Ďakujeme ti, že môžeme prichádzať k tebe nielen s radosťami, ale i s našimi  krížmi. Náš ľudský pohľad na kríž býva zväčša odmietavý. Veď tak často nerozumieme svojmu krížu. Ježišu, ty si nám ukázal,  ako dať zmysel každému ľudskému utrpeniu a krížu. Trpezlivo  nesený a pochopený kríž nás posilňuje. Veď mnohé naše  víťazstvá sa rodia práve z bolesti – z bolesti kríža. 

Spätný pohľad na zástupy tých, čo pred nami kráčali cestou kríža nám odhaľuje jeho význam a hodnotu. Aj dnes po nej kráčajú  mnohí a ďalší sa na ňu ešte len vyberajú. Všetci svätci, teda aj  solúnski bratia svätý Cyril a Metod, kríž pokorne prijali  a statočne niesli. Povzbudení ich príkladom, chceme kráčať po  ceste kríža aj my. 

Svätý apoštol Pavol v Druhom liste Timotejovi 
(3, 14 – 17; 4, 1 – 5)

Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš,  od koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš Sväté písma,  ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v  Kristovi Ježišovi. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na  poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v  spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na  každé dobré dielo.  

Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a  povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde  čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa  svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a  obrátia sa k bájkam. Ty však buď vo všetkom triezvy, znášaj  útrapy, konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu.

Týmito slovami sa riadili aj svätý Cyril a Metod. Uchýlili sa do  ticha kláštora, kde obnovovali a prehlbovali svoj kresťanský život. Tu čerpali silu i múdrosť, aby takto posilnení mohli šíriť 

kresťanskú vieru nielen slovom, ale i svojím príkladom. Svätí bratia boli mužmi modlitby, ctiteľmi Panny Márie  a pokorní Kristovi služobníci. Počas svojej misijnej práce sa  osvedčili ako praví hlásatelia evanjelia – v ich živote mala svoje  miesto apoštolská chudoba, nezištnosť, obetavosť. Všetko ich  konanie bolo preniknuté dôverou v Božiu prozreteľnosť.  Neutekali pred skúškami, ale všetko prijímali z lásky ku Kristovi.  V ťažkých chvíľach počas misie na Morave neodkladali kríž, ale  ho hrdinsky niesli. Kristov kríž niesli nielen v rukách, ale  predovšetkým vo svojich srdciach a v živote. Naplno prežívali  slová svätého apoštola Pavla: „S Kristom som ukrižovaný aj ja.“ Ježišov kríž je svetlom v temnotách a v neistote. Učí nás chápať naše vlastné utrpenie. Na kríži nám Kristus zaslúžil nový život,  skrze neho sme spasení. Kríž je znamením víťazstva Božej lásky  nad zlom. 

Na jednom z krížov, ktorý sa zachoval z druhej polovice 9.  storočia, je tento nápis: „Kríž je svetlo, život, víťazstvo.“  Kríž sa z kresťanstva, ale najmä zo života kresťana vymazať nedá. Kresťanstvo a naplnenie jeho poslania je nemysliteľné bez  kríža. S ochotou každý nesme svoj kríž, a keď je to potrebné a  vládzeme, tak pomáhajme niesť kríže aj svojim blížnym.  

Prednesme svoje prosby a spoločne volajme

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! 

 1. Modlime sa za Cirkev, aby hlásala ukrižovaného Krista,  ktorý je Božou mocou a múdrosťou. 
 2. Modlime sa za tých, ktorí sú prenasledovaní pre vieru,  aby verili vo vykupiteľskú hodnotu svojho utrpenia. 3. Modlime sa za tých čo trpia na tele a na duchu, aby  v kríži, ktorý nesú, našli Božiu vôľu a prostriedok spásy.
 1. Modlime sa za chorých, aby pochopili a prijali svoj kríž utrpenia. 
 2. Modlime sa, aby kríž bol pre každého veriaceho slávou  a ochranou. 
 3. Modlime sa za seba samých, aby sme otvorili srdcia  Pánovmu slovu. 

Záverečná modlitba 

Bože, ty si bláznovstvom kríža zjavil, aké sú vzdialené Kristove  myšlienky od logiky tohto pominuteľného sveta. Prosíme, vlej do  nás múdrosť evanjelia, aby sme sa oživení nádejou Ducha  Svätého stali svetlom sveta a soľou zeme. Skrze Krista, nášho  Pána.  

Svätý Cyril a Metod – orodujte za nás 

Ôsmy deň : Nová evanjelizácia 

Evanjelizácia je ohlasovanie Kristovho učenia medzi ľudom.  Bola to láska k Bohu, k nesmrteľným dušiam a poslušnosť Božej  vôli, čo viedla svätého Cyrila a Metoda k tomu, aby sa zriekli  domova, spoločenského postavenia i života v kláštore a šli do  neznámych krajín ohlasovať Ježiša Krista a jeho učenie.  

Na svoju dobu boli veľmi moderní a v niektorých oblastiach až priekopnícki. Na druhej strane sa ale pevne držali tradície  a náuky Cirkvi, čo dokazovali svojím hlbokým presvedčením  o jednote v kresťanstve a v ľudskej spoločnosti, ale i v  presadzovaní rovnoprávneho postavenia všetkých národov. Vyjadrené dnešným slovníkom – nová evanjelizácia. 

Vypočujme si slová svätého Evanjelia podľa Matúša
(Mt 28, 16 – 20) 

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.  Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na  nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich  v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni  až do skončenia sveta.“ 

Apoštoli prijali tieto Ježišove slová so všetkou vážnosťou  a zodpovednosťou, čo dosvedčili tým, že až do svojej, väčšinou  mučeníckej smrti, neúnavne pracovali na šírení kresťanstva vo svete. Slová „choďte a učte“ sú aktuálne stále. Vďaka tomu, že svätý Cyril a Metod ich počuli a naplnili, dnes aj my môžeme žiť podľa Kristovej náuky a nosiť meno „kresťan“. Preto ich právom nazývame „apoštolmi Slovanov“. Na misijnú prácu medzi našimi  predkami sa dôkladne pripravili. Najprv vytvorili abecedu – hlaholiku, aby mohli vyučovať zrozumiteľne, teda v slovanskom jazyku. Nezaujímali sa iba o jazyk, ale aj o mentalitu národov ku ktorým boli poslaní. Vrcholom ich evanjelizácie bolo preloženie  Svätého písma a liturgických textov do staroslovienskeho jazyka. Ich misijná služba medzi Slovanmi priniesla veľmi bohaté duchovné, ale aj kultúrne ovocie.  

Aj my sme poslaní šíriť Evanjelium. Každý, kto je pokrstený, má sa stať apoštolom, ohlasovateľom radostnej zvesti o Kristovi. Robiť všetko, čo je ľudských silách a možnostiach, modliť sa za  tých, ku ktorým sme poslaní a nádej vkladať do Božej  prozreteľnosti. To je znak pravého apoštola, evanjelizátora. 

Prednesme svoje prosby a spoločne volajme

Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane! 

 1. Pane, prijmi našu vďaku za slovanských apoštolov,  svätého Cyrila a Metoda, ktorí obetovali všetko, aby  našim národom priniesli vieru v teba, pravého a jediného  Boha. 
 2. Pane, prosíme ťa, daj všetkým národom opravdivých  hlásateľov evanjelia, ktorí dokážu osloviť dnešného  človeka. 
 3. Pane, daj, nech európske národy znovu objavia hĺbku  svojich kresťanských koreňov. 
 4. Pane, prosíme ťa za nás všetkých, aby sme boli  misionármi radostnej zvesti. 
 5. Pane, daj, aby sme svojím príkladným životom privádzali  k tebe všetkých ľahostajných a vlažných vo viere. 
 6. Pane, prosíme ťa za Cirkev, aby jej nikdy nechýbala  misionárska horlivosť a ochota slúžiť. 

Záverečná modlitba 

Bože, ty posielaš svojich služobníkov ohlasovať tvoje meno.  Urob aj z nás Kristových služobníkov, aby sme v spojení  s našimi bratmi a sestrami mohli raz vstúpiť do večného  spoločenstva blažených. Amen. 

Svätý Cyril a Metod – orodujte za nás 

Deviaty deň : Svätí bratia a Panna Mária 

Už od prvotných čias kresťanstva je blahoslavená Panna Mária  uctievaná pod menom „Bohorodička“. Najmä po Efezskom  koncile vzrástla úcta k Panne Márii. Veriaci ľud sa často utiekal  pod jej ochranu a prosil ju o pomoc pri rôznych potrebách a v  čase nebezpečenstva. 

Svedčí o tom skutočnosť, že v mnohých chrámoch sveta nájdeme ikony, mozaiky, či obrazy, na ktorých je zobrazená Božia Matka. Výsadné postavenie má aj chrám Panny Márie Snežnej v Ríme,  kde bola pápežom Hadriánom II. schválená a prvýkrát slúžená  bohoslužba v staroslovienskom jazyku.  

Vypočujme si slová svätého Evanjelia podľa Jána
(Jn 19, 25 – 27) 

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária  Kleopasova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej  učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“  Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si  ju učeník vzal k sebe. 

Ježišove slová z kríža znamenajú, že materstvo jeho Matky bude  mať pokračovanie v Cirkvi, ktorá je zastúpená v Jánovi. Od samého začiatku Mária plní svoju úlohu – byť Matkou Cirkvi.  Ona je uprostred apoštolov počas modlitieb, keď sa pripravovali  na prijatie Ducha Svätého.  

Ona je neustále v Cirkvi svojho Syna, chráni a vedie svoje deti,  ktoré sa k nej s dôverou utiekajú. 

Mariánska úcta sa šírila aj na kresťanskom Východe. Cisár  Konštantín zasvätil mesto Konštantínopol Panne Márii.  Obyvatelia tohto mesta vďačili Bohorodičke za záchranu pred  Avarmi a Saracénmi. Ako prejav vďaky spieva Východná cirkev  krásny chválospev, Akatist.

Solúnski bratia vyrastali v prostredí, ktoré bolo preniknuté  mariánskou úctou. Svätý Cyril v mladosti rád čítaval básne  a mariánske hymny od svätého Gregora Naziánskeho.  V gréckych kláštoroch vznikali modlitby a piesne, ktoré  zdôrazňujú neustálu spätosť Panny Márie s Ježišom.  

Túto živú a úprimnú úctu k Panne Márii priniesli svätý Cyril a Metod aj na naše územie. Dosvedčuje to aj skutočnosť, že  metropolitný chrám prvého slovanského arcibiskupa svätého Metoda bol zasvätený Bohorodičke. 

Aj v súčasnosti je v našej vlasti veľa kostolov zasvätených Panne  Márii. Máme veľa mariánskych pútnických miest, kde veriaci  posilňujú svoju vieru, čerpajú silu do každodenného života.  Pannu Máriu si naši predkovia zvolili za svoju patrónku  a ochrankyňu. Ona nám rozumie, ona nás miluje, ona je stále  s nami. 

 Z úvahy svätého Ambróza

Kiežby v každom človeku bola Máriina duša, aby velebil Pána. Kiežby v každom bol Máriin duch, aby jasal v Bohu. Každá duša, ktorá prijíma Božie Slovo, je nepoškvrnená, bez  hriechu a chráni mravnú čistotu. 

Každá duša môže tak velebiť Pána, aby jasala v Bohu, svojom  Spasiteľovi. 

Záverečná modlitba 

Mária, požehnaná od Najvyššieho, 
Matka milosti,
skrze teba vystupuje k Bohu chvála Cirkvi.
Dcéra, ktorú Otec veľmi miloval, 
ty si prijala anjelovo posolstvo 
a tak si spolupracovala na spáse človeka. 
V tebe stvorenie znova poslúchlo Stvoriteľa. 
Matka Ježiša Krista, Božieho Syna,
ty si zachovávala v srdci Božie slovo a tak si ukázala cestu múdrosti. 
V tebe sa človek otvára dobrej zvesti. Milovaná nevesta Ducha Svätého, 
ty si prijala do svojho lona Božie Slovo a tak si darovala svetu život. 
V tebe sa človek stáva príbytkom Večného. Súcitná Matka,  
obraciame sa k tebe: 
nech tvoj príhovor podopiera naše prosby. Pomocou tvojho milosrdenstva  
dosiahneme pokoj a spásu 
pre seba, 
pre naše rodiny, 
pre naše spoločenstvá, 
pre všetkých bratov a sestry vo viere, pre každého človeka. 
Vypros nám od Otca  
plné poznanie Krista, 
dary Ducha Svätého, 
ochranu pred nástrahami 
a oslobodenie od zla. 
Pomôž nám s tebou budovať kráľovstvo Pána, kráľovstvo večnej chvály, 
kráľovstvo spravodlivosti a pokoja 
pre všetkých a navždy. Amen. 

Svätý Cyril a Metod – orodujte za nás