V BLATNOHRADE SME OSLÁVILI SV. CYRILA A SV. METODA

Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky v spolupráci s Vojenským ordinariátom Maďarskej republiky uskutočnil 17. júna 2023 pod vedením Mons. Františka Rábeka spoločnú púť do Blatnohradu – Zalaváru.

V tomto roku si pripomíname 1160. výročie pobytu sv. Cyrila a Metoda v Blatnohrade.

Slovenské nitrianske knieža Pribina so svojím synom Koceľom dal v Blatnohrade okrem svojho paláca postaviť aj Baziliku sv. Hadriána a Panny Márie. Svätí solúnski bratia Konštantín a Metod sa na svojej púti do Večného mesta v roku 867 zastavili v Blatnohrade a pobudli u vladára Koceľa. 

Metod sa po smrti Konštantína – Cyrila rozhodol pokračovať v misijnej práci na Veľkej Morave. Pri návrate z Ríma sa spolu s vysvätenými kňazmi opäť zastavil u Koceľa. A práve v Blatnohrade vďaka štátnickej múdrosti a prezieravosti Koceľ  požiadal Metoda  o návrat do Ríma, aby sa nechal vysvätiť za biskupa. V Ríme Metoda vysvätili za titulárneho arcibiskupa sriemskeho, stal sa pápežským legátom pre slovanské územia.

Slávnosť začala štátnymi hymnami Maďarskej republiky a Slovenskej republiky. Potom nasledoval akt kladenia vencov. Program uvádzal Mons. Jozef Michalov, generálny vikár OS a OZ SR. 

Slávnosť pokračovala privítaním a príhovorom otca biskupa Mons. Františka Rábeka, ktorý prítomným priblížil históriu a význam Blatnohradu. Vyzdvihol veľký význam slávenia Eucharistie, ktorá nie je len akýmsi priateľským stretnutím kresťanov, ale je to skutočné sprítomnenie obety Ježiša Krista, keď obetuje svoje Telo a Krv na kríži za naše vykúpenie, a účasť na Jeho zmŕtvychvstaní: „Kto je moje Telo a pije moju Krv, bude mať život večný.“

V príhovore vojenský duchovný Vojenského ordinariátu MR Milan Márko Markovics poukázal na dôležitosť vzájomného porozumenia, ktoré môže vzniknúť len na základe dialógu, teda vzájomného rozumenia si, spoločnej reči, na čo nás napomínajú aj svätí Cyril a Metod, ktorí hlásali Slovo v zrozumiteľnej reči, teda aby sme našli vzájomne spoločnú reč a –  v prenesenom význame slova – hovorili jedným  jazykom.  Prítomným tiež odovzdal pozdrav otca biskupa Mons. Tibora Bertu, ktorému služobné povinnosti nedovolili zúčastniť sa na tejto slávnosti.

Páter Ádám Somorjai, OSB, z Panónnhalmy v príhovore vyzdvihol, že benediktíni boli vždy veľmi otvorení cyrilometodskej tradícii. Spoločným pripomínaním si pôsobenia svätých solúnskych bratov v Panónii získavame nové hľadiská pre štúdium spoločnej minulosti a bolo by potrebné pestovať to pravidelne, vo viacerých jazykoch, so zapojením zainteresovaných národných kultúr.

Predsedníčka o. z. CYRILOMETODIADA Daniela Suchá predniesla Žalm Cyrilo-metodský Karola Strmeňa, hrou na fujare ju sprevádzal Štefan Suchý:

Bože náš, Otče národov, nauč nás prejsť
 i touto ťažkou školou,

teraz, keď v dobe krutej skúšky osláviť chceme
príchod našich apoštolov.

Počuj nás, ako voláme; to volajú Ťa, Bože, Tvoje deti,
nás počuj, ako voláme, ale ešte hlasnejšie a tvrdšie volajú naši svätí.

Počuj nás, Otče národov, a vypusť na nás sväté svoje lúče.
Pamätaj, Otče, pamätaj, na svoje deti k Tebe volajúce.

Bohu Otcovia  nášmu i Bohu Jeho Synu i Bohu Duchu Svätému sláva
nechže sa teraz i na večné veky vzdáva. Amen.

Svätú omšu, zasvätenú cti svätých Cyrila a Metoda, celebroval otec biskup Mons. František Rábek, koncelebrovali generálny vikár OS a OZ SR  Mons. Jozef Michalov a  prítomní slovenskí a maďarskí kňazi. Otec biskup František v homílii vyzdvihol veľký význam slávenia Eucharistie, ktorá nie je len akýmsi priateľským stretnutím kresťanov, ale je to skutočné sprítomnenie obety Ježiša Krista, keď obetuje svoje Telo a Krv na kríži za naše vykúpenie, a účasť na Jeho zmŕtvychvstaní: „Kto je moje Telo a pije moju Krv, bude mať život večný.“

Otec biskup František poďakoval zúčastneným kňazom za koncelebrovanie sv. omše a veriacim za účasť na púti v Blatnohrade. Osobitne poďakoval vdp. Vinczovi Bengyakovi za pomoc pri príprave slávnosti a tlmočenie.

Po svätej omši nasledovalo agapé, veriaci mali príležitosť na bezprostredný rozhovor s otcom biskupom Františkom Rábekom, kňazmi i navzájom medzi sebou.

Daniela Suchá
Foto: Ordinariát OS a OZ SR, Štefan Suchý