SLÁVNOSŤ VENOVANÁ MONS. ANDREJOVI HLINKOVI

v Katedrále sv. Šebastiána

V Katedrále sv. Šebastiána sa z iniciatívy občianskeho združenia CYRILOMETODIADA slávila svätá omša pri príležitosti 158. výročia narodenia Mons. Andreja Hlinku (27. septembra 1864 – 16. augusta 1938), kňaza, národného buditeľa a politika.

Prítomných privítala predsedníčka o. z. CYRILOMETODIADA PhDr. Daniela Suchá. Príhovor predsedu Spoločnosti Andreja Hlinku PhDr. Pavla Stanu uvádzame v plnom znení:

Vážení prítomní!

Je starou známou a overenou pravdou, že poznať vlastné dejiny a spomínať na ich veľké osobnosti je predpokladom pre zdravý vývoj národa v súčasnosti a budúcnosti. Preto aj dnes sa schádzame, aby sme si pri svätej omši uctili kňaza, národného buditeľa, politika Mons. Andreja Hlinku, ktorý sa narodil 27. septembra 1864

Dovoľte mi poďakovať sa Dr. Daniele Suchej, že nás sem zvolala a zverila mi úlohu povedať na úvod niekoľko slov. Rovnako ďakujeme duchovnému správcovi katedrály, donovi Jozefovi Slivoňovi, že nás tu prichýlil a odslúži príležitostnú svätú omšu.

Andrej Hlinka je vskutku jedinečnou postavou našich novodobých dejín, ktorá sa zaslúžila o nespočítateľné dobrá pre slovenský národ vo všetkých oblastiach, pričom hodno vyzdvihnúť najmä to, že bol to bol práve on, kto vyviedol Slovákov na prelome storočí z hmiel vlastného neuvedomenia a neexistencie pred svetom a doviedol národ k zavŕšeniu politického vývinu vo forme autonómie a neskôr štátnosti. Jeho činnosť mala zásadný vplyv na vtedajšie spoločenské a politické dianie, na prosperitu a všeobecné pozdvihnutie národa, na jeho sebavedomie a postupné dotváranie jeho identity. Preto mu patrí jedno z najpoprednejších miest v panteóne osobností národa. Bez neho ktovie ako by vyzeral náš dnešok.  

Jeho mnohorozmerný príspevok k vzmáhaniu sa slovenského národa v konkrétnostiach popísali mnohí povolaní a v podstate ho poznáme. Či už to bolo jeho kňazské duchovné pôsobenie rozvinuté do širokých, sociálnych, osvetových a kultúrnych aktivít v záujme pozdvihnutia obyčajného človeka, alebo neochvejný politický zápas o spravodlivosť, za práva a zachovanie národa, ktorému chcel vydobyť možnosť mať rozhodujúci vplyv na spravovanie si svojich vecí.

Obdiv si zaslúži jeho charakter, jeho osobné vlastnosti – obrovské zanietenie za riešenie problémov, ktoré pred neho a národ postavil život, úplná vernosť pravde, cieľavedomosť, odvaha i nadľudská obetavosť a ochota zniesť i potupu žalára. Vskutku vysoko nastavil latku kňazom i politikom. 

Až neuveriteľný je príbeh dedinského chlapca z Černovej, z ktorého sa stal akceptovaný ružomberský farár a predseda najsilnejšej medzivojnovej slovenskej politickej strany, ktorá hýbala slovenským dianím dlhé desaťročia. Nenadarmo slovenskí zákonodarcovia dvojnásobne ocenili Hlinkove zásluhy o národ a štát formou zákona.

Pravda, pre nás je kľúčovou otázkou, ako sprítomňujeme odkaz Andreja Hlinku v dnešných časoch, ako sa nechávame inšpirovať jeho prácou, charizmami, jeho obetami… I keď mnohé sa zmenilo, jadro jeho posolstva ostáva napriek tomu, že dlhodobé pôsobenie ideových neprajníkov napáchalo vo vedomí národa značné škody. Našou úlohou je však vytrvale pripomínať tým ľahostajným, pomýleným, či tým, čo si zapchávajú uši, že všetko, čo nám odkazuje Andrej Hlinka – v prvom rade katolícky kňaz a potom politik, smeruje k zdravému vývoju človeka i spoločnosti. Profesorka E. Hrabovcová napísala, že A. Hlinka vedel rozpoznať znamenia čias – zaiste je to veľmi dôležité aj pre nás dnes.

Nuž a na záver dovoľte zacitovať, čo konštatoval Andrej Hlinka v závere svojho života: 

„Videl som opustený a zanedbaný ľud, preto som sa mu venoval, konal som všetko v povedomí úlohy kazateľa a kárateľa na púšti národnej.“ 

Nepodobá sa i dnešok tým časom? 

Nech nám vo všetkých výzvach dneška Pán Boh pomáha!

Svätú omšu celebroval don Jozef Slivoň, SDB, ktorý sa v homílii venoval odkazu Andreja Hlinku pre dnešné časy, pričom zdôraznil potrebu kňazov a politikov, ako bol Andrej Hlinka, keďže bez kňazských povolaní i povolaní pre manželstvo a dobrých rodín hrozí národu i Európe zánik. Pripomenul slová svätého pápeža Jána Pavla II., že Slovensko má významné poslanie v Európe a že Slovensko má čo povedať Európe.

Slávnostný charakter podujatia podporilo hudobné sprevádzanie organistky Žofie Bendíkovej, huslistky Kataríny Jablokovovej a fujaristu Štefana Suchého.

PAVOL STANO
FOTO: ŠTEFAN SUCHÝ