Finisáž výstavy POZDRAV Z VOJVODINY v Dome umenia Piešťany

Stane Ribić: SRBI A SLOVÁCI SÚ DVA NÁRODY S JEDNÝM SRDCOM

Dom umenia Piešťany, CYRILOMETODIADA, o. z., Nadácia PRO PATRIA a Spolok Srbov na Slovensku uskutočnili dňa 25. apríla 2024 vo Výstavnej sieni Domu umenia Piešťany slávnostné ukončenie výstavy mladých srbských umelcov Pozdrav z Vojvodiny, ktoré sa konalo pod záštitou veľvyslanca Srbskej republiky v SR Jeho Excelencie Aleksandara Nakića.
Kurátorkou výstavy bola predsedníčka o. z. CYRILOMETODIADA Daniela Suchá. Zúčastnených privítala riaditeľka Domu umenia v Piešťanoch Edita Bjeloševičová.
Dragan Zurovac, konzul Veľvyslanectva Srbskej republiky v SR, odovzdal prítomným srdečné pozdravenia pána veľvyslanca J. E. Aleksandara Nakića, poďakoval aktérom za zorganizovanie tejto krásnej výstavy. Ocenil, že výstava ešte viac umocňuje bratské a priateľské vzťahy srbského a slovenského národa, ktoré sa rozvíjali po stáročia.
Stane Ribič, predseda Spolku Srbov na Slovensku, priblížil činnosť Spolku Srbov na Slovensku. Na záver dodal, že Srbi a Slováci sú dva národy s jedným srdcom.


Protojerej Peter Savčák z Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity poďakoval za to, že môže byť na takomto krásnom podujatí. Vyjadril presvedčenie, že umenie a cirkev majú jeden spoločný cieľ. Tak ako Dostojevskij povedal, že krása spasí svet, úlohou umenia je privádzať človeka ku kráse a úlohou cirkvi je priviesť človeka k spáse. Cirkev je bez umenia nemysliteľná a aj umenie bez nadšenia, ktoré odpútava človeka od zeme, je nemysliteľné. Vyjadril radosť z toho, že obe zložky sú tu zastúpené. Pripomenul slová Stane Ribiča, že sa tu stretávajú dva národy s jedným srdcom a k tomu vyzýva aj združenie CYRILOMETODIADA – k odkazu svätých solúnskych bratov, aby sme my všetci Slovania boli jednej mysle a smerovali k jednému ideálu, k spoločnému vyššiemu cieľu.


Príhovor Daniely Suchej, kurátorky výstavy, prinášame v plnom znení:

Výtvarné práce študentov Nikolu Mitića, Teodory Petković, Miroslava Janina, Marka Piroški a študenta magisterského štúdia Filipa Džolića z Akadémie umení v Novom Sade vznikli v spolupráci pravidelnej umeleckej tvorivej dielne „Od bohyne k Bohorodičke“ a združenia CYRILOMETODIADA.
Samotná umelecká tvorivá dielňa „Od bohyne k Bohorodičke“ sa zrodila na archeologickom nálezisku Donja Branjevina v obci Odžaci v Srbsku. Myšlienkou organizátora Nenada Živanova, predsedu kultúrneho združenia „Atanasije Nikolić“, je, aby na novoobjavenom archeologickom nálezisku umelci hľadali prostredníctvom umeleckého jazyka odpovede na najhlbšie otázky: kto sme, odkiaľ pochádzame a kam ideme.
Umelci v júni 2023 tvorili umelecké diela aj na Slovensku, a to na kultúrne a národne veľmi dôležitom mieste – velebnom Devíne, starobylom mieste s veľkým historickým a duchovným významom pre slovenský i srbský ľud. Na tom mieste začali podľa tradície sv. Cyril a sv. Metod svoje poslanie vzdelávať Slovanov a šíriť hlaholiku, ale aj šíriť a hlásať kresťanskú, apoštolskú vieru.

 

Tak ako umelci praveku tvorili a prispievali k rozvoju svojej kultúry, aj dnes sa umelci snažia prispieť ku kultúre rozvíjaním svojho individuálneho rozmýšľania o svete. Avšak to, čo túto tvorivú dielňu ukotvuje, je mocný koreň. Koreň, ktorý rastie do hĺbky a ktorý svojimi bočnými koreňmi preniká k prvým civilizáciám, čím sa usiluje spolu so zjavením, ktoré nám bolo zvestované prostredníctvom kresťanstva a bohatej tradície, šíriť, rozpínať a takto zušľachtený a mocný vytrysknúť zo zeme a rozprestrieť svoje hranice a obzory do neba. Takéto ovocie sa dotkne toho, čo je očiam neviditeľné, čo je večné, čo nás obklopuje a k čomu všetci spejeme.
Ašpiráciou študentov tvorivej dielne je preto výtvarným jazykom odhaliť, poukázať a prezentovať dnešnému človeku jeho korene a tradície, ktoré nás všetkých, a najmä slovenský a srbský národ spájajú. A to všetko s cieľom prispievať k rozvoju hrdosti na svoj národ a slovanský pôvod, ako aj šíriť kresťanskú vieru, slovo a pravdu.
Z takýchto diel inšpirovaných kresťanskou tematikou dýcha a vyžaruje vplyv byzantskej ikonopisnej tradície, zatiaľ čo sa v niektorých dielach objavujú symboly, archetypy a vplyvy ruskej avantgardy zo začiatku 20. storočia. Túžbou umelca je priviesť diváka do kontaktu s kolektívnym a individuálnym duchovným dedičstvom. Využitie obrátenej perspektívy ako v kresbe, tak aj vo svetelnom spracovaní ďalej napomáha, posilňuje a usmerňuje pozornosť diváka, aby nasmeroval svoj pohľad na seba. Každý z umelcov má charakteristický rukopis, štýl. To, čo tvorí celok, je téma, spoločná inšpirácia, ktorá hovorí o hlbokom spletitom duchovnom dedičstve kompletného slovanského, ako aj celého ľudského rodu.

Na záver Filip Džolić poďakoval všetkým zúčastneným a obzvlášť tým, ktorí sa podieľali na realizácii tejto výstavy a na znak vďaky podaroval riaditeľke Domu umenia ikonu Matky Božej.

Fujarista Štefan Suchý ukončil podujatie hrou na fujare a spevom, nasledoval prípitok a občerstvenie, rozhovory.
DANIELA SUCHÁ
Foto: FILIP DŽOLIĆ, MARTIN PALKOVIČ