BRATISLAVSKÁ SLÁVNOSŤ VENOVANÁ MONS. ANDREJOVI HLINKOVI

v Katedrále sv. Šebastiána

V Katedrále sv. Šebastiána sa z iniciatívy občianskeho združenia CYRILOMETODIADA slávila (slávnostná) svätá omša pri príležitosti 159. výročia narodenia Mons. Andreja Hlinku (27. septembra 1864 – 16. augusta 1938), kňaza, národného buditeľa a politika.

Na úvod podujatia Daniela Suchá, predsedníčka občianskeho združenia CYRILOMETODIADA predniesla Modlitbu Janka Silana za sprievodu fujary Štefana Suchého:

Ty, ktorý SI,
Ty Bože Abrahámov,
zachovaj jeho obrysy, 
zastreté smrti šatou tmavou!

Zachovaj jeho srdca Hlas,
preliaty do sŕdc všetkých nás!

Nech každý Slovák
cíti jeho prítomnosť a násobenie, 
že je tu, že je iba skrytý
DUCH jeho, jeho chvenie! 

Ty, ktorý SI.
daj jeho Hlasu mohutnieť a rásť
na brehoch Nitry, Váhu, Hrona, Torysy
– a poteš, poteš túto neokliatu vlasť!

Svätú omšu celebroval don Jozef Slivoň, SDB, rektor katedrály. V homílii vyzdvihol osobnosť Andreja Hlinku, ktorý sa hlboko zapísal do srdca nášho národa, pretože celým svojím životom napĺňal Kristovo poslanie, lebo krstiť znamená kristiť: byť ako Kristus, hovoriť ako Kristus, konať ako Kristus, a to je cieľom a poslaním každého kresťana. Andrej Hlinka sa stal kňazom, aby mohol milovať ľudí dokonale ako Kristus: miloval svoje ovečky, svoj národ tým najdokonalejším spôsobom, ako vedel, a tak splnil svoje poslanie: vernosť svojmu povolaniu a pracovať pre spoločné dobro; rovnako ako svätí solúnski bratia Cyril a Metod, ktorí rozhodujúcim spôsobom prispeli k formovaniu kresťanskej spoločnosti a ktorých súsošie je symbolom kresťanstva na Slovensku. V závere homílie otec Slivoň vyslovil myšlienku, že v našom národe je potrebné posilniť ducha zmierenia. Každý z nás má hľadať Božie cesty vo svojom živote, musíme žiť tak, aby to zodpovedalo Kristovmu úradu, aby sme prežili svoj život v súlade s evanjeliom: „Pane, otvor moje srdce, aby som plnil, čo odo mňa očakávaš. Žime tak, aby sme ako Andrej Hlinka splnili svoje poslanie v našom živote.“

Slávnostný charakter podujatia podporilo hudobné sprevádzanie organistu Davida Vršku a huslistky Kataríny Jablokovovej.

DANIELA SUCHÁ, CYRILOMETODODIA, o. z.

FOTO: ŠTEFAN SUCHÝ, JÁN KŠIŇAN