VÝSTAVA K 1160. VÝROČIU PRÍCHODU

SV. KONŠTANTÍNA – CYRILA A METODA

v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku

Na Slovensku si každý rok 5. júla pripomíname príchod dvoch solúnskych bratov – sv. Konštantína – Cyrila a sv. Metoda. Náš národ si spomína na pomerne veľký a prelomový prínos týchto misionárov. Ich misia bola taká silná, že jej “dedičstvo” sa v roku 1992 dostalo do našej ústavy. V preambule tohto základného štátneho dokumentu  sa o. i. píše: „My národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie, spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky…“ 

 Činnosť solúnskych bratov na Veľkej Morave bola jednoznačne úspešná a z pohľadu ich imanentných cieľov i naplnená. Zmysel v prezentácii Svätého písma a jeho propagácii by sa o. i. dal hľadať aj v zjednocujúcom prvku slovanských kmeňov. Nemožno poprieť húževnatosť a aktivitu Cyrila a Metoda, ktorou sa zaslúžili o veľký rozvoj vtedajšej Veľkomoravskej ríše. 

 V rámci 1160. výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda k našim predkom zorganizovali Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku, občianske združenie CYRILOMETODIADA a Nadácia PRO PATRIA v priestoroch  Univerzitnej knižnice v Ružomberku 26. septembra 2023 vernisáž filatelistickej výstavy Živé cyrilo-metodské dedičstvo.

Po privítaní hostí  rektorom KU UK  doc. Ing. Jaroslavom Demkom, CSc., a jeho príhovore, v ktorom vyzdvihol význam solúnskych bratov, program pokračoval umeleckým prednesom Žalmu cyrilo-metodského od Karola Strmeňa v podaní Daniely Suchej, predsedníčky občianskeho združenia CYRILOMETODIADA, a hrou na fujare ju sprevádzal  Štefan Suchý.  Autorom výstavy je filatelista Jozef Kútny z Močenku, ktorý je členom Klubu filatelistov 52-46 Močenok a sám odprezentoval prítomným svoj filatelistický exponát, ktorý približuje príbeh Cyrila a Metoda vo filatelistickej tvorbe. Príležitostný poštový lístok, ktorý bol vydaný  pri príležitosti otvorenia predmetnej výstavy, požehnal kaplán Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka Mgr. Pavol Forgáč. Slávnostné otvorenie akcie uzavrel svojím vystúpením folklorista Štefan Suchý, v rámci ktorého opäť zazneli aj tóny fujary a spevu.

Prijatie tohto posolstva na akademickej pôde aj touto nevtieravou formou rozšíri obzor poznania návštevníkom, ktorí na výstavu zavítajú. Naši predkovia tomuto posolstvu lásky skutočne otvorili dvere svojho ducha a to im umožnilo práve na Slovensku udeliť trvalé „domovské právo“ nielen cyrilo-metodskej tradícii, ale aj dôstojne s vierou prejsť najzložitejšími úsekmi dejín.

R. A. Ružomberský
Foto: Pavol Stano, Štefan Suchý