VERNISÁŽ VÝSTAVY OD BOHYNE K BOHORODIČKE, VDÝCHNUTÉ BOŽÍM DUCHOM

v Univerzitnej knižnici Katolíckej univerzity v Ružomberku

Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku, CYRILOMETODIADA, o. z., Nadácia PRO PATRIA a Spolok Srbov na Slovensku vás pozývajú na vernisáž výstavy mladých srbských umelcov pod záštitou pani Marije Barlović, chargé d’affaires a.i. Srbskej republiky v SR, Od bohyne k Bohorodičke, vdýchnuté Božím Duchom, ktorá sa uskutoční dňa 23. októbra 2023 o 14:00 hod. na modrom podlaží Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity na Hrabovskej ceste 1 A v Ružomberku. 

Prinášame úvahu jedného z mladých výtvarníkov Filipa Dzolića o umení, duchovnosti, ľudskom bytí i genéze tejto výstavy: 

Výstava obrazov Od bohyne k Bohorodičke, vdýchnuté Božím Duchom vznikla ako plod dvoch duchovných tvorivých kresťanských umeleckých dielní, a to v lokalitách Donja Branjevina v Srbskej republike a Devín v Slovenskej republike, ktorých cieľom je združovať nadaných, vzdelaných maliarov v oboch krajinách, ako aj mimo nich, aby boli svedkami Božieho slova prostredníctvom maľby. A v tomto svete, ktorý už od svojho stvorenia  „leží v zle“, a to najmä v súčasnej dobe, ktorá nie je nijako naklonená človeku nasledujúcemu Toho, ktorý povedal: „Ja som Cesta, Pravda a Život.“ A keďže je jazyk umenia univerzálny a schopný jasne hovoriť, tieto umelecké tvorivé dielne sa zaoberajú vecami potrebnými dnešnému človeku, zmätenému a hľadajúcemu svoj vlastný zmysel. Výtvarníci majú za úlohu realizovať myšlienku, ktorá v divákovi evokuje záujem, vyvoláva podstatné otázky o zmysle života, o jeho poslaní, oddanosti, pokání, premene a zbožštení. Vďaka dlhodobej spolupráci a skutočnej kresťanskej láske, ako aj činnosti v prospech vydávania svedectva o Božom slove, na kresťanských základoch, ktoré položili sv. Cyril a Metod, sme spolu s pani Danielou Suchou, predsedníčkou združenia CYRILOMETODIADA  z Bratislavy, s veľkou podporou Spolku Srbov na Slovensku, pána Staneho Ribiča a Antona Hrnku, konateľa Nadácie PRO PATRIA, zrealizovali Umeleckú tvorivú dielňu na Devíne ako pokračovanie putovania z Donjej Branjeviny s cieľom spájať naše národy a svedkov Božích.

Výtvarné práce študentov Nikolu Mitića, Teodory Petković a študenta magisterského štúdia Filipa Dzolića z Akadémie umení v Novom Sade vznikli v spolupráci združenia CYRILOMETODIADA a pravidelnej umeleckej tvorivej dielne „Od bohyne k Bohorodičke“. V nadväznosti na parciálnu tému tohtoročnej tvorivej dielne na návrh jej organizátora Nenada Živanova v spolupráci s predsedom Spolku Srbov na Slovensku Stanem Ribičom dostala tvorivá dielňa nazov „Päťdesiatnica“ alebo „Dary“. Umelci v júni 2023  vytvorili umelecké diela na Slovensku, a to na kultúrne a národne veľmi dôležitom mieste – velebnom Devíne, starobylom mieste s veľkým historickým a duchovným významom pre slovenský i srbský ľud. Na tom mieste začali podľa tradície sv. Cyril a Metod svoje poslanie vzdelávania Slovanov a šírenia hlaholiky, ale aj šírenia a hlásania kresťanskej, apoštolskej viery.

Samotná umelecká tvorivá dielňa „Od bohyne k Bohorodičke“ sa zrodila na archeologickom nálezisku Donja Branjevina v obci Odžaci v Srbsku. Myšlienkou organizátora Nenada Živanova, predsedu kultúrneho združenia „Atanasije Nikolić“, je, aby na novoobjavenom archeologickom nálezisku umelci hľadali prostredníctvom umeleckého jazyka odpovede na najhlbšie otázky: kto sme, odkiaľ pochádzame a kam ideme.

Tvorivá dielňa nachádza odpoveď práve v zjavení, ktoré nám bolo dané skrze Bohorodičku. Úlohou umelca je určite aj pokúsiť sa o syntézu medzi starou (predhistorickou) a modernou civilizáciou. Modernou civilizáciou, ktorá už nenachádza zmysel v bohyniach, ale ktorá prichádza k pravde a zmyslu v Bohorodičke, v Slove Božom, presnejšie cez vtelené Slovo, nášho Gospoda Isusa Christa, Syna Božieho.

Tak ako umelci praveku tvorili a prispievali k rozvoju svojej kultúry, aj dnes sa umelci snažia prispieť ku kultúre rozvíjaním svojho individuálneho rozmýšľania o svete. Avšak to, čo túto tvorivú dielňu ukotvuje, je mocný koreň. Koreň, ktorý rastie do hĺbky a ktorý svojimi bočnými koreňmi preniká k prvým civilizáciám, čím sa usiluje spolu so zjavením, ktoré nám bolo zvestované prostredníctvom kresťanstva a bohatej tradície, šíriť sa, rozpínať, a takto zušľachtený a mocný vytrysknúť zo zeme a rozprestrieť svoje hranice a obzory do neba. Takéto ovocie sa dotkne toho, čo je očiam neviditeľné, čo je večné, čo nás obklopuje a k čomu všetci spejeme. Ašpiráciou študentov tvorivej dielne je preto výtvarným jazykom odhaliť, poukázať a prezentovať dnešnému človeku jeho korene a tradície, ktoré nás všetkých, a najmä slovenský a srbský národ spájajú. A to všetko s cieľom prispievať k rozvoju hrdosti na svoj národ a slovanský pôvod, ako aj šíriť kresťanskú vieru, slovo a pravdu.

 Z takýchto diel inšpirovaných kresťanskou tematikou dýcha a vyžaruje vplyv byzantskej ikonopisnej tradície, zatiaľ čo sa v niektorých dielach objavujú symboly, archetypy a vplyvy ruskej avantgardy zo začiatku 20. storočia. Túžbou umelca je priviesť diváka do kontaktu s kolektívnym a individuálnym duchovným dedičstvom. Využitie obrátenej perspektívy ako v kresbe, tak aj vo svetelnom spracovaní ďalej napomáha, posilňuje a usmerňuje pozornosť diváka, aby nasmeroval svoj pohľad na seba. Každý z umelcov má charakteristický rukopis, štýl. To, čo tvorí celok, je téma, spoločná inšpirácia, ktorá hovorí o hlbokom spletitom duchovnom dedičstve kompletného slovanského, ako aj celého ľudského rodu. Obrazy nie sú ikony, obrazy nepredstavujú konkrétne osobnosti alebo výjavy zo Svätého písma, ale sú ovocím vnuknutia Ducha Svätého. Obrazy nie sú ikony, ale nadobúdajú funkciu ikonostasu, a to v zmysle fyzickej bariéry – okna medzi pozemským a večným. Našou túžbou je spojiť sa s inými ľuďmi a umelcami, aby sme rozvinuli príbeh hlbšie a takto zjednotení hľadali podobné charakteristiky, ktoré spájajú národy, a to všetko s cieľom nadviazať priateľstvo a spoluprácu za účelom rozvoja kultúry.

 

Daniela Suchá