SRBI A SLOVÁCI NA DEVÍNSKOM HRADE

Pocta sv. Cyrilovi a sv. Metodovi a Ľudovítovi Štúrovi

V sobotu 27. augusta 2022 na pozvanie Nadácie PRO PATRIA, Spolku Srbov na Slovensku a o. z. CYRILOMETODIADA srbskí a slovenskí speváci z Vojvodiny pod vedením predsedníčky združenia Viera Nádej Láska pani Maje Dunović z Nového Sadu spolu s členmi Inkluzívneho zmiešaného zboru Ison z Nového Sadu, slovenského komorného zboru Zvony zo Selenče a Kultúrno-umeleckého spolku „Branislav Nušić“ z Laliča zavítali na posvätné miesto Slovákov i Slovanov – hrad Devín.

Prítomných privítal konateľ Nadácie PRO PATRIA Dr. Anton Hrnko, ktorý im priblížil históriu hradu, tlmočenie pre srbských hostí a účinkujúcich zabezpečil predseda Spolku Srbov na Slovensku pán Stane Ribić.

Hostia so záujmom sledovali rozprávanie historika Antona Hrnku, ktorý o histórii hradu napísal vzácne dielo: DEVÍN – BOŽSKÁ PERLA SLOVENSKA.

Po prednáške sa presunuli k pamätnej tabuli Ľudovíta Štúra, ktorého si uctili položením venca a kultúrnym programom. Spomienkovú slávnosť otvoril hrou na fujare fujarista Štefan Suchý, potom nasledovala hymnická pieseň Kto za pravdu horí a srbské duchovné piesne.

Predseda Kultúrno-umeleckého spolku „Branislav Nušić“ z Laliča  pán Nenad Živanov vyzdvihol význam Devínskeho hradu a označil ho za posvätné miesto slovenského národa i všetkých slovanských národov, pretože  je späté  s pôsobením svätých solúnskych bratov.

Vyslovil nádej, že v budúcnosti sa bude dať na Devínskom hrade realizovať Deň srbskej písomnosti a kultúry. Poďakoval iniciátorke tohto podujatia Dr. Daniele Suchej, predsedníčke o. z. CYRILOMETODIADA, a hostia z Vojvodiny ju obdarovali vzácnou ikonou sv. Cyrila a sv. Metoda, ako aj krásnymi ľudovými výšivkami. Poďakovanie vyslovili aj Dr. Antonovi Hrnkovi a pánovi Stane Ribićovi, ktorým tiež odovzdali na pamiatku darček.

Srbskí hostia spomienkovú slávnosť zakončili pri základoch staroslovenskej baziliky, kde s úctou zaspievali tropár k svätým vierozvestcom Cyrilovi a Metodovi.

Bolo hlbokým duchovným zážitkom môcť sprevádzať srbských a slovenských pútnikov z Vojvodiny po tomto našom posvätnom mieste, zdieľať ich radosť i nádej, že pri nasledujúcej návšteve si budú môcť uctiť pamiatku patrónov Európy sv. Cyrila a Metoda aj pri ich pamätníku pred starodávnym Kostolom Svätého kríža v Devíne.

DANIELA SUCHÁ
FOTO: KATARÍNA GABRIELA