SLOVENSKÝ ČASOPIS HISTORICKÝ

ČÍSLO 1

Historik Anton Hrnko a sociológ Igor Laciak založili nadáciu PRO PATRIA, ktorej Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov vydalo prvé číslo SLOVENSKÉHO ČASOPISU HISTORICKÉHO .

Časopis bude sústreďovať slovenských historikov píšucich o slovenských dejinách zo slovenského uhla pohľadu. Autori očakávajú, že časopis sa stane tribúnou názorov o našich dejinách, dejinách Slovanov a dejinách Strednej Európy, ktorá nebude môcť byť opomínaná.

Daniela Suchá, predsedníčka o. z. CYRILOMETODIADA