Slávnostné uvedenie knihy TICHÝ SVEDOK DEJÍN. KOSTOL SV. JURAJA

v Kostoľanoch pod Tribečom

V predvečer prvej adventnej nedele 2. decembra 2023 v Kultúrnom dome v malebnej dedinke pod tribečskými vrchmi v Kostoľanoch pod Tribečom sa konalo slávnostné uvedenie novej knihy pod názvom „Tichý svedok dejín. Kostol sv. Juraja“. Autorkou a zostavovateľkou knihy je doc. Ing. Viera Peťková, PhD. Ako sa sama vyjadrila, kniha je na počesť všetkých žijúcich i už nežijúcich, ktorí kostolík od čias Veľkej Moravy zachovali pre našu generáciu i pre generácie po nás. 

V Kostoľanoch sa v sobotu stretla tisícročná história so súčasnosťou.

Kniha Tichý svedok dejín je dôkazom toho, že Sloveni, Slováci v Tribečských horách žili od dávnych vekov. Pracovali na roliach a políčkach, v lesoch, pásli svoje stáda počas všedných dní a nedeľu zasväcovali Pánovi.

Kniha popisuje historický vývoj kostolianskej lokality a s ňou spojeného kostola, stavebnú architektúru kostola, vzácne nástenné maľby na stenách, sakrálne vybavenie, ale i blízke okolie s cintorínom a vzácne archeologické nálezy.

V texte sa potvrdzuje vek kostola z výsledkov vedeckých analýz, ktoré ho zaraďujú do obdobia Veľkomoravskej ríše, a tým je najstarším stále žijúcim kostolom. Veď až na krátke technické prestávky od jeho stavby po dnešok sa v ňom konajú bohoslužby a rímskokatolícke obrady.

Sobotňajšia slávnosť bola otvorená fanfárou fujary, ktorú zahral pán RNDr. Štefan Suchý. Spevácky zbor Quantum Bora ospieval minulosť v Kostolianskej hymne a stáročnú hudbu sme si pripomenuli skladbami v podaní manželov Žilíkovcov, hudobnou skupinou pod názvom Musicantica Slovaka. 

Uvedenia knihy sa zúčastnili i starostovia okolitých obcí a príhovorom prítomných oslovili bývalý správca farnosti vdp. Mgr. Igor Písečný, ako aj jej súčasný správca vdp. Mgr. Lukáš Ložek.

Prítomných dojal krásny básnický prejav pani Ph.Dr. Daniely Suchej, predsedníčky o. z. CYRILOMETODIADA, v sprievode fujarovej hry prednesenej jej manželom Štefanom.

Snahou autorky bolo predstaviť širokej verejnosti, návštevníkom kostola a lokality, aký historický skvost, Kostol sv. Juraja, sa tu nachádza a aké skutočné posolstvo doby o počiatkoch kresťanstva u nás nám poskytuje. 

Návštevník, hoc to moderný človek, si potrebuje otvoriť oči a upokojiť srdce. Kniha poskytuje široký obraz prostredníctvom mnohých fotografií a pohladí srdce i dušu. Návštevník si ju bude môcť zakúpiť v kostole alebo u autorky.

 

VIERA PEŤKOVÁ
Foto: ERIKA MAKOOVÁ