Autor: Stano Dusík

Želanie aj do budúcich rokov

prof. Eva Fordinálová

CYRILOMETODIADA, o. z.

Zachováme dedičstvo otcov? Návšteva Sv. otca Františka zostáva pre nás naďalej inšpirujúca a podnecuje k vážnej sebaanalýze. Oslovil dušu nášho národa a upozornil nás, že

vďaka sociálnym médiám vieme toho oveľa viacej o športovcoch a iných celebritách než o vlastných rodičoch a starých rodičoch.

Avšak

tu sú naše korene. Tieto potrebujeme polievať.

A:

Prišiel som ako pútnik do mladej krajiny s dávnou históriou, do krajiny s hlbokými koreňmi v srdci Európy. Želám vám, aby ste nikdy nedopustili pokaziť voňavé príchute vašich najlepších tradícií povrchnosťou konzumu, materiálneho zisku alebo ideologickou kolonizáciou.

Opäť potvrdil poznanie sv. Jána Pavla II., že Slovensko je stále prameňom živej viery; aj historický význam cyrilometodskej tradície pre naše dejiny a duchovnú kultúru, ktorú môžeme (a mali by sme) predostrieť nielen Európe, ale aj svetu. Čím toto posolstvo natoľko silne oslovilo generácie našich predchodcov a doteraz nás inšpiruje svojou duchovnou kultúrou natoľko, že sa nám natrvalo stalo základným duchovným dedičstvom? Akú duchovnú silu ukrýva, že nás ochranne previedlo nežičlivými historickými zvratmi a stalo sa súčasťou Preambuly Ústavy Slovenskej republiky? Vždy, keď sa ponoríme do Proglasu Konštantína Filozofa, ktorý vznikol po príchode Byzantskej misie na naše územie pred viac ako tisícročím a bol adresovaný našim predkom, s rovnakou intenzitou nás oslovujú verše:

Ktorí však nepriateľa nemilujete,
národy, čo s ním chcete boriť sa,
otvorte dvere ducha svojho pozorne,
zbroj tvrdú teraz prijímajte národy,
kovanú krásne v knihách Hospodinových,
ktoré tak tvrdo mliaždia hlavu diablovu.

Ponad stáročia z nich vyžaruje chvála vnútornej sily Božieho slova v evanjeliách. Prekvapujúci, a preto pôsobivý je tu zdanlivý paradox: evanjelium – tvrdá zbroj. Veď Nový zákon je zákonom lásky! Chápať ho ako „tvrdú zbroj“ možno skutočne iba metaforicky – v prenesenom význame. V podaní Konštantína Filozofa sú tieto štyri knihy „tvrdou zbrojou“ proti nenávisti, netolerancii, nerozumnosti. Aby sme mohli v plnosti prijať posolstvo evanjelií, treba skutočne „pozorne otvoriť dvere svojho ducha“, prijať ich za svoje, urobiť z nich stáleho obyvateľa nášho duchovného príbytku. V neochote porozumieť ich skutočnému významu vidí Konštantín Filozof najväčšiu prekážku aj pre porozumenie medzi ľuďmi vôbec. Nerozumnosť treba chápať nie ako neschopnosť, ale ako nechcenie porozumieť. Neochotu hmoty otvoriť sa pôsobeniu ducha. S ochotou prichádza aj múdrosť ako dar Ducha Svätého:

Kto totiž prijme tieto písmená,
tomu sám Kristus svoju múdrosť vyjaví
a vaše duše písmenami posilní
i skrze apoštolov, skrze prorokov.

Ide o múdrosť lásky, ktorá nás učí „i nepriateľa zahubiť“ – tým, že dokážeme svojou prijatou duchovnou silou nepriateľstvo protivníka zahubiť láskou, zlikvidovať ho tým, že z neho urobíme svojho priateľa. Posolstvo dôležité pre poznanie vzájomného súzvuku:

Nože my, bratia, sme to všetko zvážili,
znamenitú radu vám teraz povieme.

Resp.:

Iné však ešte podobenstvo premúdre
povedzme, ľudia, ľúbiaci sa vospolok,
túžiaci božím rastom rásť už odteraz.

Rada lásky k blížnemu. V tom je výraz vyššej ľudskej múdrosti – inteligencie prežiarenej duchom, novým poznaním. Preto jeho sprostredkovanie je skutočne darom neoceniteľnej hodnoty. Tým darom je Božie slovo, prebúdzajúce naše poznanie k vyššiemu, kvalitnejšiemu životu:

Nuž čujte, čo vám vlastný rozum hovorí,
nuž dobre počuj, celý národ slovenský,
vypočuj Slovo od Boha ti zoslané,
Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi,
Slovo, čo um aj srdce tvoje posilní.

Čiže jedine prijatie tohto posolstva je schopné vytvoriť v nás univerzálneho človeka s rovnako rozvinutým rozumom aj citom. Naši predkovia tomuto posolstvu lásky skutočne otvorili dvere svojho ducha a to im umožnilo práve na Slovensku udeliť trvalé „domáce právo“ nielen cyrilometodskej tradícii, ale aj dôstojne s vierou prejsť najzložitejšími zvratmi dejín. Pripomínajme si ho i dnes, v útoku hmoty proti duchu, ako nám ho pripomenul aj Sv. otec, aby sme vyššiu múdrosť – toto dedičstvo otcov – nestratili.

1.1.2023 Slávnosť Panny Márie Bohorodičky